Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 06/07/2011 10:07

06/07/2011, Απευθείας ανάθεση "Υπηρεσία ειδικού ηλεκτρονικού χώρου φιλοξενίας ιστοσελίδων"

                                                               Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1.     1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
 2.     2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
 3.     3.   Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.
 4.     4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
 5.     5.   τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2011 που προβλέπει πίστωση 12.000,00€ στον ΚΑ 10-6266.004  για την «Συντήρηση δημοτικού portal, εξυπηρετητών (server) – ασφάλειας δικτύου».
 6.     6.   Την υπ’ αρ.321/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 10-6266.004  για την Συντήρηση δημοτικού portal, εξυπηρετητών (server) – ασφάλειας δικτύου.
 7.     7.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  8.Τις ανάγκες του τμημ. Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του  Δήμου Χανίων που   επιβάλλει   την δημιουργία δικτυακών τόπων για την παρουσίαση πληροφοριών και δραστηριοτήτων, και ως εκ τούτο  είναι αναγκαία η ύπαρξη ειδικού ηλεκτρονικού χώρου φιλοξενίας ιστοσελίδων (Hosting).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

        Τη διενέργεια εργασίας «Υπηρεσία ειδικού ηλεκτρονικού χώρου φιλοξενίας ιστοσελίδων»(Hosting), προϋπολογισμού 680,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται παρακάτω:

 

 •  Dedicated Memory τουλάχιστον 256 MB
 • Burstable Memory τουλάχιστον 1 GB
 • Monthly Premium Transfer τουλάχιστον  500 GB
 • RAID 10 Fault Tolerant Disk Space τουλάχιστον 40 GB
 • Dedicated IP Addresses τουλάχιστον 2
 • Full cPanel License FREE
 • Unlimited Domains/Websites Allowed
 • Fee Setup

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, ΤΚ:73100, το αργότερο μέχρι  08 Ιουλίου 2011, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια  τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την εργασία «Υπηρεσία ειδικού ηλεκτρονικού χώρου φιλοξενίας ιστοσελίδων.