Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 16/06/2011 09:06

16/06/2011, Διακήρυξη για την κατασκευή του έργου: «Συντηρήσεις– Αποκαταστάσεις Κοινόχρηστων Χώρων & Υποδομών»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                      ΑΔΑ: 4Α39ΩΗ5-7

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. : 46872

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ημερ. 10 / 6 / 2011

Αρ. Διακήρυξης 1/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ο Δήμος Χανίων διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την

κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ», προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (σχετική η με αριθμό 1/2011 μελέτη της

Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οδοποιίας με

προϋπολογισμό 236.846,84 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, απολογιστικά

ασφάλτου με Γ.Ε. + Ο.Ε.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, και τα

τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, οδός Ανδρέα

Παπανδρέου 100, 1ος όροφος, τηλ. 2821054090 μέχρι και την Πέμπτη 30/6/2011. Η διακήρυξη

του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό,

ορίζεται η 5/7/2011 ημέρα Τρίτη, και ώρα 10,00 π.μ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων οδός Γρηγορίου Ε’ 50, τηλ. 2821341714, ΦΑΧ

2821093300. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα

προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο

ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών

έκπτωσης του άρθρου. 4 παρ. β και του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε

κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι

τάξεις Α2, 1η και 2η στην κατηγορία οδοποιίας β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν

ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελεστεί έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το

δημοπρατούμενο.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους

εγγυητικές αποστολές συμμετοχής, ύψους τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων τριάντα έξη ευρώ και

ενενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (4.736,94€), να ισχύουν τουλάχιστον μέχρι 4/05/2012 και

θα απευθύνονται στο Δήμο Χανίων. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Χανίων.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ


Περίληψη Διακήρυξης