Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 01/07/2011 03:07

01/07/2011, Προμήθεια δυο συσκευών μέτρησης της ηχητικής στάθμης (ηχομέτρων) με απευθείας ανάθεση.

 Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
    5.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2011 που προβλέπει πίστωση 5.000,00€ στον Κ.Α. 50-7135  για Λοιπό εξοπλισμό.
    6.   Την υπ’ αρ.372/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α.50-7135 για την Προμήθεια ηχομέτρων (ντεσιμπελόμετρα)
    7.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  8.Τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας του  Δήμου Χανίων που   επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

        Τη διενέργεια προμήθειας δυο συσκευών μέτρησης της ηχητικής στάθμης (ηχομέτρων), προϋπολογισμού 1.488,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται παρακάτω.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

 

Μέτρηση στάθμης ήχου

 

Πρότυπα

ΕΛΟΤ ΕΝ 61672

Μετρήσιμες παράμετροι

Επίπεδο Α –ηχοστάθμης LA

Επίπεδο ισοδύναμης Α –ηχοστάθμης LAeq

Εύρος μέτρησης

30-130dB

Οθόνη

Ανάλυση 128Χ64 pixels

Προσαρμοζόμενης αντίθεσης

Απόκριση

Αργή και γρήγορη

Ανάλυση

0,1dB

 

 

Περιβαλλοντικές επιδράσεις

 

Θερμοκρασία λειτουργίας

Από -10οC έως 50oC

Θερμοκρασία αποθήκευσης

Από 0οC έως 50oC

 

 

Παροχή ρεύματος

Με μπαταρίες (να παίρνει και επαναφορτιζόμενες)

 

 

Η συσκευή πρέπει να είναι αξιόπιστη, εύκολη στην χρήση και σύμφωνη με τις απαιτήσεις της μετρολογίας.

Επιπλέον η συσκευή θα πρέπει οπωσδήποτε να:

  • συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης.
  • φέρει σήμανση συμμόρφωσης CE.
  • να συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο χρόνος παράδοσης των συσκευών ορίζεται σε επτά (7) ημέρες από την γνωστοποίηση της ανάθεσης στον ανάδοχο.

 

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Τα (τυχόν) έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Ποσότητα 2 τεμάχια Χ 605,00 € = 1.210,00 € Χ ΦΠΑ 23%= 1.488,30 €

                

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, ΤΚ:73100, το αργότερο μέχρι 08 Ιουλίου 2011 και μέχρι 13:00 μ.μ, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια  τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια δυο συσκευών μέτρησης της ηχητικής στάθμης (ηχομέτρων).