Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011

02/11/2011, Προμήθεια εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για την επισκευή των φωτοαντιγραφικών Rex Rotary Afficio MP 7500 και Rex Rotary Afficio MP 8000, με απευθείας ανάθεση.

02.11.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 10:11

Έχοντας υπόψη:


    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
    5.   Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2011, που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 10-7134.004, για «προμήθεια εξαρτημάτων ανταλλακτικών για αναβάθμιση Η/Υ - φωτοτυπικών»
    6.   Την υπ΄αριθμ. 318/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει πίστωση 15.000,00€ για την παραπάνω δαπάνη
    7.   Την υπ’ αριθμ. 88014/18-10-2011 Εισήγηση του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

    8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

   9.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

        Τη διενέργεια προμήθειας εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για την επισκευή των  φωτοαντιγραφικών Rex Rotary Afficio MP 7500 και  Rex Rotary Afficio MP 8000, με απευθείας ανάθεση,  προϋπολογισμού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τα φωτοαντιγραφικά Rex Potary Afficio MP 7500 και Rex Potary Afficio MP 7500 που βρίσκονται στο Δημοτικό κτήριο της οδού Κυδωνίας και εξυπηρετούν όλες τις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου , έχουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και χρειάζονται άμεσα συντήρηση – service καθώς και αλλαγή κάποιων ανταλλακτικών. Συγκεκριμένα απαιτούνται τα παρακάτω εξαρτημάτα -ανταλλακτικά για την συντήρηση – service και επισκευή των παραπάνω φωτοαντιγραφικών:

 

α/α

Ανταλλακτικό

τεμ.

1

SERVICE KIT TIA REX ROTARY MP 7500*

1

2

SERVICE KIT TIA REX ROTARY MP 8000

1

3

GEAR21Z/38ZRCmp7500

2

4

PULLEY IDLER 30T/24Z RC mp7500

2

5

GEAR 38Z RC mp7500

2

6

BLACK DEVELOPER RC mp7500

2

7

UPPER FUSET ROLLER

1

8

Cleaning Web

1

9

Separation Roller

2

10

Feed RollerR 333 FEED ROL3 LER

2

11

ROLLER PICKUP

2

12

BUSHING 4X12X13

2

13

STAPLE REFIL RC MP7500

2

14

THERMISTOR MP 7500

2

 

Όλα τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι γνήσια (από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της εταιρείας)

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Προμήθεια εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για την επισκευή των  φωτοαντιγραφικών Rex Rotary Afficio MP 7500 και  Rex Rotary Afficio MP 8000, με απευθείας ανάθεση».

 

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.