Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 15/09/2011 11:09

15/09/2011, Συντήρηση αναμεταδοτών TV των δημοτικών ενοτήτων Σούδας και Θερίσου, για ένα έτος, με απευθείας ανάθεση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Συντήρηση αναμεταδοτών TV των δημοτικών ενοτήτων Σούδας και Θερίσου, για ένα έτος, με απευθείας ανάθεση.

                                                Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
 2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.
 3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
 4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.
 5. Την αριθ.70275/23.08.2011 εισήγηση του τμήματος Φωτεινής Σηματοδότησης Ηλεκτροφωτισμού-Οδοσήμανσης και Κυκλοφοριακών Θεμάτων του Δήμου Χανίων
 6. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2011 στον Κ.Α. 20-7331.006 του οποίου προβλέπεται πίστωση 10.000,00€ για συντήρηση αναμεταδοτών TV Σούδας – Θερίσου .
 7. Την υπ’ αρ. 379/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-7331.006 για την κάλυψη της δαπάνης της συντήρησης αναμεταδοτών TV Σούδας – Θερίσου για ένα έτος. 

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της εργασίας «συντήρησης των αναμεταδοτών TV Σούδας – Θερίσου για ένα έτος», προϋπολογισμού 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα:

 

Η παραπάνω δαπάνη αφορά όλες τις εργασίες και τα μικροϋλικά που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή των εγκατεστημένων αναμεταδοτών τηλεόρασης στην:

 Δημοτική Ενότητα ΣΟΥΔΑΣ στις θέσεις:

 • Πολεμικό Ναυτικό, εξυπηρετώντας τα κανάλια ΑΝΤ1, MEGA, ALTER, STAR, ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.
 • Άπτερα, εξυπηρετώντας τα κανάλια ΑΝΤ1, ΜΕGA, ALTER, ALPHA, SKAI, ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.

 

και Δημοτική Ενότητα ΘΕΡΙΣΟΥ στις θέσεις:

 • Oικισμός Θερίσου, εξυπηρετώντας τα κανάλια ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3, ΑΝΤ1, ΜΕGA, ALPHA, STAR, SKAI, ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.
 • Περβόλια-Μαργιαννά, εξυπηρετώντας τα κανάλια ΝΕΤ, ΕΤ3, ΑΝΤ1, ΜΕGA, ALPHA, STAR, SKAI, ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΥΔΩΝ.

 

 Ανάλυση εργασιών και τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Ετήσια συντήρηση πομπών και αναμεταδοτών και δορυφορικών αποκωδικοποιητών.
 • Περιοδικός έλεγχος καλής λειτουργίας.
 • Αποκατάσταση λειτουργίας μετά από διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Εξασφάλιση καθαριότητας στις παραπάνω εγκαταστάσεις.
 • Εργασίες μόνωσης από υγρασία και βροχοπτώσεις.
 • Έλεγχος ολίσθησης συχνοτήτων και επανασυντονισμός.
 • Άμεση επισκευή βλαβών (εκτός αν απαιτείτε παραλαβή υλικών εκτός Νομού).
 • Τα αναλώσιμα υλικά (τρανζίστορς, πυκνωτές, αντιστάσεις, τα καλώδια των κατανεμητών και των κεραιών εκπομπής PANELS  κ.τ.λ.) βαρύνουν τον ανάδοχο.
 • Αντικατάσταση καλωδίων και κεραιών.
 • Τοποθέτηση κατ΄ εντολή του Δήμου νέων συμβατών υλικών επέκτασης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων.

 

Η κοστολόγηση των εργασιών θα πραγματοποιείτε με βάση τον τιμοκατάλογο εργασιών που θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος. Αν ζητηθούν ή απαιτηθούν από το Δήμο νέα υλικά για την βελτίωση, επέκταση και αντικατάσταση των εγκαταστάσεων των αναμεταδοτών θα επιβαρύνουν τον παραπάνω προϋπολογιζόμενο ποσό, πάντα με τον επίσημο τιμοκατάλογο της κατασκευάστριας ή εισαγωγικής εταιρίας.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 με την ένδειξη προς  Γραφείο Προμηθειών, προσφορά για την συντήρηση αναμεταδοτών TV Σούδας – Θερίσου , έως την  22-09-2011.

                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ