Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 19/12/2011 10:12

19/12/2011, Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός αναβατορίου σκάλας με πλατφόρμα κατάλληλο για ΑΜΕΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


 Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός  αναβατορίου σκάλας με πλατφόρμα κατάλληλο για  ΑΜΕΑ για το
 γυμνάσιο Δαράτσου Χανίων.
  Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 14.000,00€  πλέον Φ.Π.Α.  3.220,00€ σύνολο 17.220,00€.
 Ο διαγωνισμός διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Τ.Κ.  73135 Χανιά, στις 09 Ιανουαρίου   2012 ημέρα  Δευτέρα  και από ώρα 11,30 έως 12,00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού.
 Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.
 Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr


Αναλυτικά η προκήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνική έκθεση

Πρότυπο προϋπολογισμού

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Ενδεικτικό τιμολόγιο

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Φύλλο συμμόρφωσης

                                                                   
                             Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 
                                                                        
                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ