Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011

4/7/11, Aνοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων Νέου Δήμου Χανίων»

05.07.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 10:07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΊΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Πληροφ. : Ευτ.Αντωνακάκης

Γρηγορίου Ε΄50, Χανιά Κρήτης  73135

Τηλ.:    2821341724

Fax:      2821341716                                                                Χανιά     4 -7-2011

www.chania.gr , email: dimos@chania.gr                             Α.Π. 56954

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 1. Ο Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων Νέου Δήμου Χανίων», με προϋπολογισμό 300.000 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικά, με προϋπολογισμό 239.293,32 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Γρηγορίου Ε΄ 50 Χανιά, μέχρι τις 21-7-2011. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821341724, FAX επικοινωνίας 2821341716.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  26-7-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης,του άρθρου 7 του π.δ 609/1985.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι τάξη Α2 και άνω  στην κατηγορία οικοδομικά. β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Επίσης δεκτές στον διαγωνισμό γίνονται κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 35 του Π.Δ 609/85 και του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν.2940/01.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.995,82 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Προκαταβολή  δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οκονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Εμμανουήλ ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ