Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 26/05/2011 01:05

17/05/2011,Διακήρυξη Διμοπρασίας για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων – περιπτέρων του Δήμου Χανίων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων – περιπτέρων  

του Δήμου Χανίων

 

   Ο Αντιδήμαρχος Χανίων, έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2971/2001 και  του Π.Δ  270/81

Β) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

Γ) Τον κανονισμό διαχείρισης παραλιών της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας Δήμου Χανίων ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ

Δ) Την υπ’ αριθ. 295/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και την  υπ’ αριθ.  154/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ε) Την υπ’αρ.1/03-01-2011  απόφαση Δημάρχου Χανίων περί Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Χανίων κ. Πρωτοπαπαδάκη Κων/νο

 

προκηρύσσει 

 

δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων –περιπτέρων (καντινών) του Δήμου Χανίων, για την τουριστική περίοδο 2011, εφόσον τηρηθούν απολύτως όλοι οι όροι της διακήρυξης, στις παρακάτω θέσεις :

 

 

 

Στη δημοτική ενότητα Νέας Κυδωνίας όπου δημοπρατούνται προκατασκευασμένα αναψυκτήρια και χώρος αιγιαλού, οι συμμετέχοντες μπορούν να πλειοδοτήσουν είτε για ένα μόνο προκατασκευασμένο αναψυκτήριο είτε για μια μόνο θέση αιγιαλού για τοποθέτηση ομπρελών.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 31 Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων.

Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τους πλειοδότες.

Για να γίνει δεκτή οποιαδήποτε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο ύψους 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης με γραμμάτιο της Δ.Ο.Υ. Χανίων (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής για τον διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας. Τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντα ορίζονται στη διακήρυξη.

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλ.:  28213 41760.

 

                                                                                                              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Αρχεία

  1. Αναλυτικά η προκήρυξη