Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 26/05/2011 01:05

17/05/2011,Διακήρυξη Δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Χανίων προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Χανίων προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

 

έχοντας υπόψη:

 

Α) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2971/2001 και  του Π.Δ  270/81,

Β) Τις διατάξεις της ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009,

Γ) Τον κανονισμό διαχείρισης παραλιών της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ,

Δ) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,

Ε) Την  υπ’ αριθ. 295/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και την  υπ’ αριθ. 153/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤ) Την υπ’αρ.1/03-01-2011  απόφαση Δημάρχου Χανίων περί Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Χανίων κ. Πρωτοπαπαδάκη Κωνστντίνο

 

 

 

προκηρύσσει

 

 

Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Χανίων προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως τοποθέτηση ομπρελών, καθισμάτων θαλάσσης, τροχήλατων αναψυκτηρίων), για την τουριστική περίοδο 2011, εφόσον τηρηθούν απολύτως όλοι οι όροι της διακήρυξης.

 

Αναλυτικότερα, οι χώροι παραχώρησης και το ελάχιστο όριο προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

Στη δημοτική ενότητα Νέας Κυδωνίας όπου δημοπρατούνται προκατασκευασμένα αναψυκτήρια και χώρος αιγιαλού, οι συμμετέχοντες μπορούν να πλειοδοτήσουν είτε για ένα μόνο προκατασκευασμένο αναψυκτήριο είτε για μια μόνο θέση αιγιαλού για τοποθέτηση ομπρελών (Α).

Στη δημοτική ενότητα Ακρωτηρίου όπου δημοπρατούνται θέσεις αιγιαλού για τοποθέτηση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων (Κ) και θέσεις αιγιαλού για την τοποθέτηση ομπρελών (Α), οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να πλειοδοτήσουν για μια μόνο θέση αιγιαλού για την τοποθέτηση ομπρελών και για μια μόνο θέση αιγιαλού για την τοποθέτηση προκατασκευασμένου αναψυκτηρίου.

 

 

 

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων.

Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τους πλειοδότες.

Για να γίνει δεκτή οποιαδήποτε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο ύψους 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης με γραμμάτιο της Δ.Ο.Υ Χανίων (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία αναγνωρισμένης Τράπεζας. Τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντα ορίζονται στη διακήρυξη.

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλ.:  28213 41760.

 

 

                                                                                                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                               ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Αρχεία

  1. Αναλυτικά η προκήρυξη