Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 13/04/2011 01:04

13/4/2011, Γνωστοποίηση Δημάρχου Χανίων για Πρόσληψη Ενός (1) Ειδικού ή Επιστημονικού Συνεργάτη

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2007 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)

2. Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 11-17 του Ν. 3584/2007

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

4. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ 55 Αρ. Πρωτ. 74802/29.12.2010

 

Γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη ή Επιστημονικού Συνεργάτη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

 

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους στα άρθρα 11-17 του Ν. 3584/07.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής  ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Γ) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα του τομέα Οργάνωσης και Διοίκησης.

Έργο του Ειδικού Συνεργάτη θα είναι να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας του Δήμου τον οποίο έχει ορισθεί να εξυπηρετήσει. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή ανάλογα με τις αρμοδιότητες του.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

Α) Αίτηση

Β) Βιογραφικό Σημείωμα

Γ) Τίτλο Σπουδών σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο

μέχρι και τις 20/04/2011, στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Χανίων (τηλ. 28213 41634) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες