Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011

06/10/2011, Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση.

06.10.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 01:10

Έχοντας υπόψη:

  1.     1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
  2.     2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
  3.     3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
  4.     4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
  5.     5.   Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2011, που προβλέπει πίστωση 13.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 20-7135.010 για «Προμήθεια πινακίδων πληροφοριακών». 
  6.     6.   Την υπ΄αριθμ. 532/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει πίστωση 13.000,00€ για την παραπάνω δαπάνη
  7.     7.   Την υπ’ αριθμ. 80882/23-09-2011 Εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού, Φωτεινής σηματοδότησης Οδοσήμανσης και Κυκλοφοριακών Θεμάτων.
  8.     8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  9.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

       Τη διενέργεια προμήθειας πληροφοριακών πινακίδων για τις ανάγκες του Τμήματος                 Ηλεκτροφωτισμού, Φωτεινής Σηματοδότησης, Οδοσήμανσης και Κυκλοφοριακών Θεμάτων του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

 

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 3,0 m.m ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΕΛΛΟΤ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ.

ΟΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ .

(ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

91 τ.μ

Κατάθεση προσφορών έως και την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση».

 

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.