Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 21/09/2011 02:09

21/09/2011, Ορθή Επανάλληψη: Προμήθειας στύλων και υλικών για τη συντήρηση πινακίδων οδοσήμανσης, με απευθείας ανάθεση.

Έχοντας υπόψη:


    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
    5.   Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2011, που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 20-6699.011 για «προμήθεια στύλων & υλικών συντήρησης πινακίδων οδοσήμανσης». 
    6.   Την υπ΄αριθμ. 580/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει πίστωση 15.000,00€ για την παραπάνω δαπάνη
    7.   Την υπ’ αριθμ. 73020/31-08-2011 Εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού
    8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  9.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

        Τη διενέργεια προμήθειας στύλων και υλικών για τη συντήρηση των πινακίδων οδοσήμανσης  του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση.   Η προμήθεια αφορά στα παρακάτω υλκά :

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

α/α

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΕΤΟΙΜΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ  Τ1  Ρ-Φ-45

( π.χ  Ρ27,Ρ28,Ρ39,Ρ40 κ.τ.λ) 0,45Χ0,45 ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

Μ2

121,50

2

ΕΤΟΙΜΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ  Τ1 Ρ02-Δ-60 (STOP) 0,60Χ0,60 ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

Μ2

18,00

 

προϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

α/α

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Τ1 Ρ-Φ45 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ( π.χ Ρ27,Ρ28,Ρ29,Ρ40 κ.τ.λ ) ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΜ.

200,00

2

ΣΤΥΛΟΣ Φ60 3 ΜΕΤΡΩΝ Π2,0ΜΜ  ΜΕ ΤΑΠΑ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ  ΔΙΑΝΟΙΓΜΕΝΕΣ ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Ρ45 ΚΑΙ Ρ02  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ.

ΤΕΜ.

180,00

 

προϋπολογισμού 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Αναλυτικά ποσότητες για κάθε τύπο πινακίδας θα δοθούν από την υπηρεσία, ανάλογα με τις ανάγκες της.

Η τιμή προσφοράς θα αφορά σε παράδοση των υλικών στις αποθήκες του Δήμου Χανίων.

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Προμήθεια στύλων και υλικών για τη συντήρηση πινακίδων οδοσήμανσης, με απευθείας ανάθεση».

 

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.