Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 31/08/2011 11:08

31/08/2011, Προμήθεια εμβολίων τετάνου-διφθερίτιδας για εργαζόμενους του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση.

Έχοντας υπόψη:

  1.     1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
  2.     2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
  3.     3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
  4.     4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
  5.     5.   Το άρθρο 18 του Ν. 3850/02-06-10 και την υπ΄αριθμ. 53361/11-10-06 Κ.Υ.Α.
  6.     6.   Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2011, που προβλέπει πίστωση 20.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 20-6141, για «Αμοιβές για προληπτική ιατρική». 
  7.     7.   Την υπ΄αριθμ. 620/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει πίστωση 400,00€ για την παραπάνω δαπάνη
  8.     8.   Την υπ’ αριθμ. 71821/26-08-2011 Εισήγηση του Γραφείου Υγιεινής και Ασφάλειας.
  9.     9.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  10.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

Ο Δήμος Χανίων αποφασίζει

        τη διενέργεια προμήθειας εμβολίων τετάνου-διφθερίτιδας, προϋπολογισμού 400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. Συγκεκριμένα, μετά τη συνένωση των Δήμων λόγω του Προγράμματος «Καλλικράτης», στο προσωπικό του νέου Δήμου Χανίων που  πρέπει να εμβολιαστεί γιατί ανήκει σε ομάδες υψηλού κινδύνου, προστέθηκαν  82 (ογδόντα δύο)  άτομα, στα οποία πρέπει να διεξαχθούν τρις δόσεις του παραπάνω εμβολίου, ήτοι 246 (διακόσια σαράντα έξι) δόσεις-εμβόλια

Κατάθεση προσφορών έως και την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2011, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω :«Προμήθεια εμβολίων τετάνου-διφθερίτιδας για εργαζόμενους του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση»

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει