Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011

10/08/2011, Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου μπάλας με απευθείας ανάθεση

10.08.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 12:08

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    5.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2011 που προβλέπει πίστωση 15.000,00 € στον ΚΑ 20-7135.006 για την Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου μπάλας.

    6.   Την υπ’ αρ. 378/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 20-7135.006 για την Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου μπάλας.

    7.   Την υπ’ αρ. 67025/08-08-2011 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού, Φωτεινής Σηματοδότησης, Οδοσήμανσης, Κυκλοφοριακών θεμάτων.

    8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια προμήθειας φωτιστικών σωμάτων ή τμημάτων αυτών, τύπου «σφαίρας» μπάλας Φ 400 mm έως 125 W ατμών υδραργύρου πλήρες, για τοποθέτηση στην κορυφή ιστού υπαίθριου φωτισμού (φανοστάτης) για τις ανάγκες του Δημοτικού Φωτισμού, του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού,  προϋπολογισμού 14.932,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται στο αρχείο «Τεχνική προδιαγραφή φωτιστικού σώματος τύπου μπάλας» 

 

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός της προμήθειας περιλαμβάνεται στο αρχείο «Προϋπολογισμός Φ.Σ. τύπου μπάλας 2011»

 

 

 

Απαίτηση του Τμήματος να προσκομιστεί δείγμα του προϊόντος μαζί με την προσφορά.

 

Τα παραπάνω φωτιστικά σώματα θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση φθαρμένων και τοποθέτηση νέων στην περιοχή του Δήμου Χανίων. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου μας.

 

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011 και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου μπάλας».