Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 01/08/2011 02:08

01/08/2011, Προμήθεια εκτυπώσεων τουριστικών χαρτών Παλιάς Πόλεως και τουριστικών χαρτών Πόλεως Χανίων - Καλλικρατικού-Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση.

  Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1.     1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
 2.     2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
 3.     3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
 4.     4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
 5.     5.   τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2011 που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον ΚΑ 70-6613.004  για την προμήθεια εκτυπώσεων τουριστικού χάρτη πόλεως.
 6.     6.   Την υπ’ αρ.368/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 70-6613.004  για την παραπάνω προμήθεια.
 7.     7.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  9.Τις ανάγκες των Λοιπών  Υπηρεσιών του  Δήμου Χανίων που  επιβάλλουν την ανωτέρω   

      δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

 Την διενέργεια προμήθειας εκτυπώσεων τουριστικών χαρτών Παλιάς Πόλεως και τουριστικών χαρτών Πόλεως Χανίων - Καλλικρατικού-Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται παρακάτω.

 

 

Χάρτης Πόλεως Χανίων- Καλλικρατικού Δήμου   Χανίων

 

Χάρτης Παλιάς Πόλης

Ελληνική έκδοση 

 • 50Χ70 εκ.
 • Διπλής όψεως
 • Έγχρωμος
 • Χαρτί Velvet 115 gr
 • Δίπλωμα 2Χ6 (εξώφυλλο 11,6Χ25 εκ)

 

Ποσότητα: 15.000 τεμ.

 

Ελληνική έκδοση 

 • 40Χ29 εκ.
 • Διπλής όψεως
 • Έγχρωμος
 • Χαρτί Velvet 115 gr
 • Δίπλωμα 5Χ4 (εξώφυλλο 8Χ7 εκ)

 

Ποσότητα: 15.000 τεμ.

 

Αγγλική  έκδοση 

 • 50Χ70 εκ.
 • Διπλής όψεως
 • Έγχρωμος
 • Χαρτί Velvet 115 gr
 • Δίπλωμα 2Χ6 (εξώφυλλο 11,6Χ25 εκ)

 

Ποσότητα: 50.000 τεμ.

 

Αγγλική έκδοση 

 • 40Χ29 εκ.
 • Διπλής όψεως
 • Έγχρωμος
 • Χαρτί Velvet 115 gr
 • Δίπλωμα 5Χ4 (εξώφυλλο 8Χ7 εκ)

 

Ποσότητα: 85.000 τεμ.

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, ΤΚ:73100, το αργότερο μέχρι  04 Αυγούστου  2011, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια  τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια εκτυπώσεων τουριστικών χαρτών Παλιάς Πόλεως και χαρτών Πόλεως Χανίων- Καλλικρατικού Δήμου   Χανίων.           

 

                                           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                       ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ