Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 31/10/2011 10:10

31/10/2011, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού 219.132,20 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τις εξής κατηγορίες ειδών:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (ΓΑΛΑ) για τις ανάγκες του προσωπικού των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων για χρονικό διάστημα ενός έτους, προϋπολογισμού 155.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: την προμήθεια έτοιμου φαγητού (πλήρους μεσημβρινού γεύματος) για τη σίτιση των εξήντα (60) εγγεγραμμένων μαθητών του Μουσικού Σχολείου Θερίσου, για χρονικό διάστημα ενός έτους, προϋπολογισμού 64.132,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτη, Τ.Κ. 73135 (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου) στις 23 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09:30 έως 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της/των κατηγορίας/ων που συμμετέχουν.

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ