Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 16/02/2011 02:02

16/2/2011, Ορθή επανάληψη προκήρυξης "Συμπαραστάτης του Δημότη"

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/2010  και

2) την υπ’ αριθμ εγκύκλιο 59/74896/30-12-10 του ΥΠ.ΕΣ.Η.Δ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Δεν μπορεί να επιλεγεί ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης αιρετός Δήμου ή Περιφέρειας ή Βουλευτής. Επίσης ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.

Υποψηφιότητες  θα υποβληθούν με γραπτή δήλωση-αίτηση (συνοδευόμενη από  σύντομο βιογραφικό σημείωμα), που θα κατατεθεί στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου  κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων της 23ης Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 που θα λάβει χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Χανίων-Κυδωνίας 29).

 Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί την Δημοτική περίοδο, λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου και εφόσον επιλεγεί, εάν πρόκειται για υπάλληλο του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και πάσης μορφής ΝΠΙΔ, του χορηγείται υποχρεωτικά άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας του (βλ. άρθρο 93 ν. 3852/2010). Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του Συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.

Η διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση που θα ορισθεί μετά το τέλος της προθεσμίας των αιτήσεων, και ύστερα από μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης:

  1. δέχεται καταγγελίες των άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους
  2. προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.
  3. στο έργο του υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Πληροφορίες παρέχονται στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων  (τηλ 2821341617)

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

 

   Ο Δήμαρχος Χανίων

 

Σκουλάκης Εμμανουήλ