Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011

31/10/2011, Προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης για τα ηλεκτρονικά παρκόμετρα του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση.

31.10.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 01:10

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
    5.   Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2011, που προβλέπει πίστωση 10.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 20-6662.013 για «Υλικά παρκόμετρων». 
    6.   Την υπ΄αριθμ. 475/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει πίστωση 10.000,00€ για την παραπάνω δαπάνη
    7.   Την υπ’ αριθμ. 85844/11-10-2011 Εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού, Φωτεινής Σηματοδότησης, Οδοσήμανσης και Κυκλοφοριακών Θεμάτων.
    8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
    9.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

        Τη διενέργεια προμήθειας χαρτιού εκτύπωσης (PAPER ROLLE) για τα ηλεκτρονικά παρκόμετρα του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση και συγκεκριμένα:  

 

ΥΛΙΚΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

PAPER ROLLE

TEMAXIA

220

 

        Το χαρτί πρέπει να ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη συνημμένη εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού, Φωτεινής Σηματοδότησης, Οδοσήμανσης και Κυκλοφοριακών Θεμάτων.

        Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την προσφορά θα πρέπει να προσκομίσουν και δείγμα του προϊόντος.

        Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου Χανίων.

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης για τα ηλεκτρονικά παρκόμετρα του Δήμου Χανίων,  με απευθείας ανάθεση».

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.

Τεχνικές Προδιαγραφές