Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011

02/11/2011, Προμήθεια υλικών για τον εορταστικό φωτισμό του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση.

02.11.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 10:11

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
    5.   Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2011, που προβλέπει πίστωση 30.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 20-6662.002 για «Υλικά εορταστικού φωτισμού». 
    6.   Την υπ΄αριθμ. 780/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει πίστωση 15.000,00€ για την παραπάνω δαπάνη
    7.   Την υπ’ αριθμ. 86168/12-10-2011 Εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού, Φωτεινής Σηματοδότησης, Οδοσήμανσης και Κυκλοφοριακών Θεμάτων.

    8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

   9.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

        Τη διενέργεια προμήθειας διάφορων υλικών που απαιτούνται για τον εορταστικό φωτισμό του Δήμου Χανίων κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, για να αντικαταστήσουν τα φθαρμένων και να συμπληρώσουν αυτά που υπάρχουν ήδη, προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση ως κάτωθι:  

 

ΥΛΙΚΟ

M.M.

Μονάδες

Φωτοσωλήνας διαφανής συμπαγής μονοκάναλος 13mm

M

4.000

Τερματική τάπα φωτοσωλήνα 13mm

M

500

Καλώδιο PPL 3X1,5 mm.

M

1.000

Μικρολαμπάκια σε καλώδιο εξωτερικού χώρου σε μορφή δίκτυ

TEM.

100

Επίτοιχος στεγανός πίνακας διανομής

TEM.

10

Κλέμες 10mm2. (σειρά)

TEM.

200

Κλέμες 16mm2. (σειρά)

TEM.

200

Μονωτική ταινία pvc άσπρη

TEM.

100

Μονωτική ταινία pvc μαύρη

TEM.

100

Δεματικά διαφανή 500 χ 7mm

TEM.

1.000

Δεματικά διαφανή 150 χ 3,7mm

TEM.

25.000

Ασφάλεια ταχείας γυάλινη μικρή 4Α 5Χ20mm

TEM.

300

Ασφάλεια ταχείας γυάλινη μικρή 6Α 5Χ20mm

TEM.

300

Ασφάλεια ταχείας γυάλινη μεγάλη 4Α 6Χ32mm

TEM.

300

Ασφάλεια ταχείας γυάλινη μεγάλη 6Α 6Χ32mm

TEM.

300

Πολύμπριζο σούκο 4 θέσεων

TEM.

120

Πρίζα σούκο προέκτασης αρσενική

TEM.

100

Πρίζα σούκο προέκτασης θηλυκή

TEM.

100

Ρελέ προστασίας (διαφυγής) 4χ40Α

TEM.

5

Ρελέ προστασίας (διαφυγής) 2χ40Α

TEM.

40

Ασφαλειοθήκη κουμποτή.

TEM.

200

 

       Τα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη συνημμένη εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού, Φωτεινής Σηματοδότησης, Οδοσήμανσης και Κυκλοφοριακών Θεμάτων.

        Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την προσφορά θα πρέπει να προσκομίσουν και δείγμα του προϊόντος.

        Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου Χανίων.

Κατάθεση προσφορών έως και την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Προμήθεια υλικών για τον εορταστικό φωτισμό του Δήμου Χανίων,  με απευθείας ανάθεση».

 

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.