Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 05/09/2011 10:09

05/09/2011, Διακήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχων για τη:Μεταφορά μαθητώνΔήμου Χανίων για το σχολικό έτος 2011-2012

 

Ο Δήμος Χανίων διακηρύσσει την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχων για τη:

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

 

Κωδικός CPV 60130000 (Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών)

 

Προϋπολογισμού € 970.956,00  (χωρίς Φ.Π.Α.)

Φ.Π.Α.: € 126.224,28

Προϋπολογισμού:  € 1.097.180,28 (μετά Φ.Π.Α.)

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

  1. το άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α),
  2. το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,
  3. τη με αριθμό 656/26-08-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΧΑΝΙΩΝ, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και οι όροι της Διακήρυξης, και
  4. τους όρους του παρόντος τεύχους, και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους έχοντες αντικείμενο τη μεταφορά προσώπων να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου.

Αναλυτικά η Διακήρυξη

Παραρτήματα