Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 07/10/2011 01:10

07/10/2011, Προμήθεια στολών για το προσωπικό του Δημοτικού Πυροσβεστικού Σταθμού του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση.

Έχοντας υπόψη:
    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
    5.   Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2011, που προβλέπει πίστωση 3.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 70-6061.002 για «Στολές Πυροσβεστών Δημοτικού Πυροσβεστικού σταθμού»
    6.   Την υπ΄αριθμ. 644/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει πίστωση 3.000,00€ για την παραπάνω δαπάνη
    7.   Την υπ’ αριθμ. 77544/14-09-2011 Εισήγηση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθμού
    8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
    9.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

        Τη διενέργεια προμήθειας στολών για τις ανάγκες του προσωπικού του Δημοτικού Πυροσβεστικού σταθμού του Δήμου Χανίων με απευθείας ανάθεση, και συγκεκριμένα:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 

i) Παντελόνια στολής με τεχνολογία Nomex, αντιπυρικό, μονοστρωματικό, χρώματος μπλε σκούρο, που θα φέρει αντανακλαστικές λωρίδες, τεμάχια 12 

ii) Χιτώνια στολής με τεχνολογία Nomex, αντιπυρικό, μονοστρωματικό, χρώματος μπλε σκούρο, που θα φέρει την ειδική επιγραφή «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», αντανακλαστικές ταινίες στα μανίκια και στο σώμα και θα κλείνει εμπρός με φερμουάρ, τεμάχια 3

iii) Μπουφάν με τεχνολογία Nomex, αντιπυρικό, χρώματος μπλε σκούρο, να κλείνει εμπρός με φερμουάρ, τεμάχια 3

iv) Καπέλο με τεχνολογία Nomex, αντιπυρικό, τύπου πηλίκιο, χρώματος μπλε σκούρο, τεμάχια 3 προϋπολογισμού 1.950,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

i) Μπουφάν αντιανεμικό με επένδυση, χρώματος μπλε σκούρο, τεμάχια 3

ii) Μπλουζάκια μακό, 100% βαμβάκι, χρώματος μπλε σκούρο, με κεντημένο στο στήθος το σήμα της υπηρεσίας, στο αριστερό μανίκι το λογότυπο του Πυροσβεστικού Σταθμού και στο δεξιό μανίκι την Ελληνική σημαία, τεμάχια 60

iii) Μπλουζάκια τύπου φούτερ με μακρύ μανίκι, 100% βαμβάκι, με κεντημένο στο στήθος το σήμα της υπηρεσίας, στο αριστερό μανίκι το λογότυπο του Πυροσβεστικού Σταθμού και στο δεξιό μανίκι την Ελληνική σημαία, τεμάχια 15 προϋπολογισμού 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τα μεγέθη και στις δύο κατηγορίες, θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορές μόνο για τη μία ή και για τις δύο κατηγορίες. Για τα είδη της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2, θα πρέπει να προσκομιστεί δείγμα του προϊόντος.

Κατάθεση προσφορών έως και την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Προμήθεια στολών για το προσωπικό του Δημοτικού Πυροσβεστικού Σταθμού του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση».

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.