Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 20/12/2011 12:12

20/12/2011, Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    5.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2011 που προβλέπει πίστωση 12.000,00 € στον Κ.Α. 35-7131.004 για την Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών.

    6.   Την υπ’ αρ. 969/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 35-7131.004 για την Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών.

    7.   Την υπ’ αρ. 104105/14-12-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

    8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης  τριάντα (30) πυροσβεστικών  κρουνών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν:

 1. ΓΕΝΙΚΑ

 Ο Δήμος Χανίων στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας και πιο συγκεκριμένα της Πυροπροστασίας, φροντίζει για την τοποθέτηση και τη συντήρηση πυροσβεστικών κρουνών, έτσι ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς να διευκολυνθεί το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και όποιων άλλων δυνάμεων δρουν για την κατάσβεση αυτής.

Προκειμένου να καλύψει επαρκώς τη μεγάλη έκταση που κατέχει, μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη, ο Δήμος Χανίων προτίθεται να προβεί στην προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών, οι οποίοι θα τοποθετούνται όπου υπάρχει ανάγκη, έπειτα από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Χανίων προτίθεται να προμηθευτεί με 30 κρουνούς.

 2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 Πυροσβεστικοί κρουνοί                                                 Τεμ. 30

Κρουνός πεζοδρομίου, υπέργειος, με είσοδο Φ75mm έως Φ80mm και δύο εξόδους Φ50mm έως Φ63mm, έκαστη, με ενσωματωμένο σύστημα ρύθμισης ροής νερού, ο οποίος είναι συμβατός με τον εξοπλισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Χρώμα κόκκινο. Απαιτούμενη η σήμανση CE και η ικανοποίηση του προτύπου ΕΝ 14384. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα (μικροϋλικά), που απαιτούνται για την σύνδεση του (π.χ. ρακόρ, τάπες, κ.λ.π.).

 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια 30 κρουνών ανέρχεται σε 12.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2011 και μέχρι 12:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για «Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών, με απευθείας ανάθεση».