Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 06/10/2011 02:10

21/10/2011, Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών σωμάτων, με απευθείας ανάθεση

                                                                 Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

    1.  Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.  Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.  Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

    4.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    5.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2011 που προβλέπει πίστωση 12.000,00€ στον Κ.Α. 20-6662.008  για την προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών σωμάτων.

    6.  Την υπ’ αρ 714/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00€ του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 20-6662.008 για την προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών σωμάτων.

    7.  Την υπ’αρ. 80752-22/09/2011 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού φωτεινής σηματοδότησης- οδοσήμανσης κυκλοφοριακών θεμάτων.

    8.  Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

    9.  Τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού φωτεινής σηματοδότησης-οδοσήμανσης κυκλοφοριακών θεμάτων του  Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια προμήθειας λαμπτήρων φωτιστικών σωμάτων όλων των τύπων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες συντήρησης των φωτιστικών σωμάτων του Δημοτικού Φωτισμού, προϋπολογισμού 11.995,76€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

 

 Οι Τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται στο αρχείο «Τεχνικές προδιαγραφές λαμπτήρων Φ/Σ»

 

Ο Αναλυτικός Προϋπολογισμός  περιλαμβάνεται στο αρχείο «Προϋπολογισμός λαμπτήρων Φ/Σ »

 

Οι εν λόγω λαμπτήρες θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση φθαρμένων και τοποθέτηση νέων στην περιοχή του Δήμου Χανίων. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου μας.

Εγγύηση καλής λειτουργίας με δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος θα εκτιμηθεί ανάλογα.

Απαίτηση του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού: Να προσκομιστεί δείγμα των προϊόντων μαζί με την προσφορά.

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι 24Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών σωμάτων ».