Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 25/08/2011 01:08

25/08/2011, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    5.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2011 που προβλέπει πίστωση 14.750,00 € στον ΚΑ 35-7135.101 για την Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού του Τμήματος Πρασίνου και Περιβάλλοντος.

    6.   Την υπ’ αρ. 614/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 35-7135.101 για την Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.

    7.   Την υπ’ αρ. 70630/24-08-2011 εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου και Περιβάλλοντος.

    8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια προμήθειας ειδών λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, προϋπολογισμού 3.730,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο αρχείο « Τεχνικές Προδιαγραφές» που ακολουθεί.

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια ειδών λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου».