Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011

21/12/2011, Προμήθεια λοιπού υλικού - εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Φωτεινής Σηματοδότησης, Ηλεκτροφωτισμού, Οδοσήμανσης, Κυκλοφοριακών θεμάτων, με απευθείας ανάθεση

21.12.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 10:12

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    5.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2011 που προβλέπει πίστωση 5.500,00 € στον Κ.Α. 20-6654.002 για την Προμήθεια λοιπού υλικού - εξοπλισμού.

    6.   Την υπ’ αρ. 883/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 5.500,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 20-6654.002 για την Προμήθεια λοιπού υλικού - εξοπλισμού.

    7.   Την υπ’ αρ. 102546/8-12-2011 εισήγηση του Τμήματος Φωτεινής Σηματοδότησης, Ηλεκτροφωτισμού, Οδοσήμανσης, Κυκλοφοριακών θεμάτων.

    8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας λοιπού υλικού – εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Φωτεινής Σηματοδότησης, Ηλεκτροφωτισμού, Οδοσήμανσης, Κυκλοφοριακών θεμάτων του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 5.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο αρχείο τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθεί.

Οι ποσότητες του λοιπού υλικού – εξοπλισμού περιλαμβάνονται στο αρχείο του Προϋπολογισμού που ακολουθεί.

 Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2011 και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για «Προμήθεια λοιπού υλικού - εξοπλισμού, με απευθείας ανάθεση».

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ