Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 27/09/2011 10:09

27/09/2011, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΦΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 Προκηρύσσει μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 6/Θ Δημοτικού Σχολείου Χωραφακίων του Δήμου Χανίων. Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή Χωραφακίων – Σταυρού Ακρωτηρίου, να έχει ασφαλή προσβασιμότητα και προσπέλαση, να μην ευρίσκονται σταθμοί κεραιών, πρατήρια καυσίμων, βιομηχανικές δραστηριότητες, καταστήματα τυχερών παιχνιδιών, μπαρ πλησίον του κτιρίου, να είναι ακίνητο το οποίο θα περιλαμβάνει οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας εμβαδού 40 m2 έκαστη, αίθουσα διδασκόντων και διεύθυνσης 50 m2, δύο τουαλέτες (WC) μαθητών – μαθητριών με τρία ουρητήρια και δύο νιπτήρες έκαστη, τουαλέτα εκπαιδευτικών, αποθηκευτικοί χώροι και αύλειος χώρος 400 m2.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δώδεκα (12) χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, καταθέτοντας προσφορές έως τις 19 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη (λήξη επίδοσης προσφορών). Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29, Χανιά), υπόψη της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής. Η  Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής θα αποστείλει τις προσφορές στην αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας του ακινήτου η οποία έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αριθμ. 572/59235/11-07-2011 απόφαση Δημάρχου, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Στη συνέχεια θα οριστεί ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας στην οποία θα καλεστούν με αποδεικτικό να λάβουν μέρος μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.

Η αναλυτική διακήρυξη διατίθεται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29, Χανιά), τηλ.: 2821341760 ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΑΦΑΚΙΩΝ