Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 24/10/2011 09:10

24/10/2011, Απευθείας ανάθεση εργασίας ηχητικής κάλυψης εορτής 28ης Οκτωβρίου

Ο  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

    2.   Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.

         3.     Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006), του Ν. 2286/1995 και άρθρ. 83 του Ν. 2362/1995.

    4.   Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ A 263/23-12-2008).

    5.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2011 στον Κ.Α. 00-6443 του οποίου προβλέπεται πίστωση 85.000,00 € για Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών

    6.   Την υπ’ αρ. 831/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00€ για κάλυψη δαπάνης ηχητικής κάλυψης .

    7.   Τις τεχνικές προδιαγραφές της εργασίας ηχητικής κάλυψης της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου όπως έχουν συνταχθεί από το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης

    8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

    9.   Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση εργασίας ηχητικής κάλυψης της παρέλασης για τον εορτασμό της ιστορικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου  1940, προϋπολογισμού 3.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν:

Α) Για την καθιερωμένη παρέλαση από το μέγαρο της Αντιπεριφέρειας μέχρι την πλατεία της Αγοράς:

1.      ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ:

 • 32 κόρνες 80w/50w/70v/100v με χοάνες 20’’
 • 32 στηρίγματα κόρνων ξύλινα σε στύλους
 • 1000m καλώδιο PPL 2 X 1,50m
 • 1 Πίνακας τριφασικός με γείωση για λήψη από την ΔΕΗ
 • 2 Μετασχηματιστής γραμμής 800W/100W
 • 6 Μικρόφωνα 
 • 6 Αναρτήσεις μικροφώνων
 • 6 Βάσεις μικροφώνων
 • 6 Καλώδια μικροφωνικά XLRΘ-XLRA
 • 3 (set) ασύρματα μικρόφωνα
 • 1 cd player + rca + adaptor
 • 1 dvd pioneer + rca + adaptor
 • 50m καλώδιο PPL 2 X 1,50 mm
 • 1 Rack
 • 1 κονσόλα FX – 16
 • 2 Equaliser
 • 1 ενισχυτής τελικός CS – 4080 2 X 1000 PEAVY + POWER SOFT
 • 1 ενισχυτής YAMAHA 2 X 600
 • 8 καλώδια ηχείων speakon-speakon
 • 8 βάσεις ηχείων
 • 8 ηχεία
 • 2 κόρνες 100V
 • Καλώδια και παρελκόμενα του ηχητικού συστήματος  

Β) Για την επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των Πεσόντων:

1.      ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ:

 • 2 ηχεία SX-250 ELECTROVOICE
 • 2 Βάσεις ηχείων
 • 2 Καλώδια ηχείων
 • 1 Ενισχυτής 2Χ400
 • 1 Μίκτης
 • 2 Μικρόφωνα
 • 2 Βάσεις
 • 2 Ασύρματα μικρόφωνα
 • Καλώδια και παρελκόμενα που απαιτούνται

             για την εγκατάσταση του ηχητικού συστήματος 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Δήμου  με την ένδειξη προς  Γραφείο Προμηθειών, προσφορά για την Εργασία ηχητικής κάλυψης εορτής της 28ης Οκτωβρίου, Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 , το αργότερο μέχρι 24/10/2011 ώρα 13:00 μ.μ.