Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011

1/8/11, Οριστικοί πίνακες της 1/621Μ/2008 προκήρυξης του Δήμου Χανίων και της 1/72Μ/2009 προκήρυξης του πρώην Δήμου Ακρωτηρίου

01.09.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 10:09

 
Εκδόθηκαν οι πίνακες ( κατάταξης, απορριπτέων και διοριστέων) της 1/621Μ/2008 προκήρυξης του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την υπ.αρ.740/30-6-2011 απόφαση του Β τμήματος του ΑΣΕΠ καθώς και οι πίνακες ( ονομαστικοί, κατάταξης, απορριπτέων και διοριστέων) της 1/72Μ/2009 προκήρυξης του πρώην Δήμου Ακρωτηρίου και ήδη Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου, σύμφωνα με την υπ.αρ.740/30-6-2011 απόφαση του Β τμήματος του ΑΣΕΠ.
Πίνακες της 1/621Μ/2008 προκήρυξης του Δήμου Χανίων

Πίνακας Διοριστέων

 
 1)ΠΕ1-Διοικητικών (Οικονομολόγος με γνώσεις Περιφερειακής Ανάπτυξης)  

2)ΠΕ1-Διοικητικών (Οικονομολόγος με γνώσεις Ευρωπαϊκών Θεμάτων)

 3)ΠΕ3-Πολιτικών Μηχανικών-Τριτέκνων ή τέκνα τριτέκνων & ΠΕ 3 τέκνα Πολυτέκνων  

 4)ΠΕ4-Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτέκνων & τέκνα Πολυτέκνων  

5)ΠΕ5-Μηχανολόγων Μηχανικών,Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

6)ΠΕ8-Μηχανικών Περιβάλλοντος

 7) ΠΕ11-Πληροφορικής Επιστήμης των υπολογιστών(software)  

8)ΠΕ11-Πληροφορικής (Μηχανικών Η/Υ)

9) ΠΕ17-Μηχανικών Παραγωγής Διοίκησης

 10) ΤΕ22-Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ΤΕ22 Πολυτέκνων & τέκνα Πολυτέκνων  

11)ΔΕ26-Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων

12)ΔΕ28-Χειριστών Μηχανημάτων

13)ΥΕ16-Εργατών (Καθαριότητας εξωτερικών χώρων)-Με εμπειρία

14)ΥΕ16-Εργατών (Καθαριότητας εξωτερικών χώρων)-Χωρίς εμπειρία

Πίνακες της 1/72Μ/2009 του πρώην Δήμου Ακρωτήριου

Τοπογράφων Μηχανικών ΠΕ6