Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011

18/10/2011, Ανακοίνωση ανάρτησης πινάκων από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

18.10.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 12:10

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, βάσει του Τέταρτου Κεφαλαίου της ΣΟΧ 1/2011 ανακοίνωσης (ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων), αναρτήθηκαν στα Γραφεία της ΔΕΥΑΧ στο Πιθάρι-Ακρωτηρίου (πρώην Δημαρχείο Ακρωτηρίου), τη Δευτέρα 17/10/2011 και ώρα 10.30 π.μ., οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας, οι κύριοι και επικουρικοί πίνακες και οι πίνακες προσληπτέων και απορριπτόμενων, των υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2011, για πρόσληψη στη Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων δεκαοκτώ (18) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Βάσει του ανωτέρω κεφαλαίου, κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους , δηλαδή από την Τρίτη 18/10/2011 . Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο  ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (www.deyax.org.gr) έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας καθώς και οι πίνακες προσληπτέων της ανωτέρω ανακοίνωσης.