Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011

12/07/2011, Προμήθεια πινάκων Δημοτικού φωτισμού με απευθείας ανάθεση

12.07.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 11:07

                                                                 Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

   1.  Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

   2.  Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

   3.  Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

   4.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

   5.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2011 που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον Κ.Α. 20-7135.011  για την προμήθεια Πινάκων Δημοτικού Φωτισμού.

   6.  Την υπ’ αρ 283/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00€ του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 20-7135.011 για την προμήθεια πινάκων Δημοτικού Φωτισμού.

   7.  Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

9.Τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας, του τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του  Δήμου Χανίων που     επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Τη διενέργεια προμήθειας πινάκων Δημοτικού Φωτισμού (ΠΥΛΑΡ),προϋπολογισμού 14.760,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά συμβατά με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΕΗ1/0/481/9-9-86 (ΦΕΚ-573 Β΄) ΥΠΕΧΩΔΕ υπουργικής απόφασης:

 

 • Ερμάριο ανοξείδωτο με κλειδαριά, βιομηχανικού τύπου, στεγανό κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.
 • Με σκεπή δίριχτη ή μονόρικτη. 
 • Κατασκευή και διαμόρφωση σύμφωνη με τους ελληνικούς κανονισμούς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα CE.
 •  Βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP 54.
 • Ο χώρος θα χωρίζεται σε δύο τμήματα με ενδιάμεση διαχωριστική λαμαρίνα πάχους 2 mm, με 4 οπές πλάτους 25mm για την διέλευση καλωδίων.
 • Το πρώτο τμήμα εσωτερικού πλάτους 600 mm και ύψους 1,30μ για την θέση των μετρητών της Δ.Ε.Η. θα μπορεί να φιλοξένει με άνεση, ένα μετρητή τριφασικής παροχής και ένα μονοφασικής. Στο χώρο αυτό και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια επάνω σε οδηγούς από γωνίες σχήματος Η (που θα κατασκευαστούν από στραντζαριστή διαστάσεων 30 χ 20 χ 2 mm) στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 2 mm, για την στερέωση των μετρητών.
 • Το δεύτερο τμήμα της θέσης για τον ηλεκτρολογικό πίνακα διανομής εσωτερικού πλάτους 500 mm και ύψους 1,30μ θα φέρει πλάκα στήριξης υλικών, από γαλβανισμένη λαμαρίνα ύψους 1,10 m. πλάτους 480 mm πάχους 2 mm τουλάχιστον, για την στερέωση των διανομών.                                                                                                                                                                                                                                                                         
 • Ο κάθε χώρος θα έχει ξεχωριστή πόρτα με κλειδαριά. Η πόρτα του πρώτου χώρου, θα φέρει παράθυρο (όχι γυάλινο) στο ύψος της ένδειξης του μετρητή.
 • Οι πόρτες θα αναρτώνται στο κυρίως σώμα του ερμαρίου, με ανοξείδωτους μεντεσέδες βαρέως τύπου και θα κλείνουν σε τρεία σημεία. Θα εφάπτονται πολύ καλά με το σώμα του πίλλαρ με λάστιχο  στεγανοποίησης περιμετρικά. 
 • Το δάπεδο του ερμαρίου θα είναι ανοικτό και στο σημείο επαφής του με τη τσιμεντένια βάση θα φέρει περιφερειακή ανοξείδωτη σιδερογωνιά πάχους 3,5 mm και πλάτους 40 mm. Στις 4 γωνίες θα υπάρχει συγκολλημένη στη σιδηρογωνία τριγωνική λάμα στην οποία θα ανοιχθούν τρύπες για να βιδωθούν τα μπουλόνια της βάσης.
 • Το πίλλαρ με όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα θα βαφεί με χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας, το συνολικό πάχος βαφής δεν θα είναι μικρότερο από 0,4 mm.
 • Εγγύηση καλής λειτουργίας με δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος.

 

Προϋπολογισμός:  Ποσότητα 15 τεμάχια Χ 800,00€ = 12.000,00€ Χ ΦΠΑ 23%=14.760,00€.

 Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ.73100, το αργότερο μέχρι 18 Ιουλίου 2011 και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια  τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια: Πινάκων Δημοτικού Φωτισμού.