Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 28/11/2011 09:11

28/11/2011, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΟΚΑΤ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 5 προκάτ  αιθουσών  για σχολεία α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 73.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τις αριθ. 11389/1993 Υπ. Αποφ. (ΕΚΠΟΤΑ).

 Ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανιων Κυδωνιας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις  7 Δεκεμβρίου  2011 ημέρα Τετάρτη  και από ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ δηλαδή 3.690,00 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας και θα απευθύνεται στον Δήμο Χανίων.

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

Τον μειοδότη βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς στον τόπο παράδοσης που είναι τα σχολεία του Δήμου Χανίων τα  οποία θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, και όλες οι νόμιμες κρατήσεις (4% Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος, 1,5% υπέρ ΤΕΑΔΥ και 0,5 % υπέρ ΤΠΔΥ).

 Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο 28213 41760, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προμηθειών ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ