Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 23/09/2011 02:09

23/09/2011, Προμήθεια ενός ζεύγους εστιών (γκολπόστ) για το ξερό βοηθητικό γήπεδο της Μοναχής Ελιάς με απευθείας ανάθεση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Θέμα: Προμήθεια ενός ζεύγους εστιών (γκολπόστ) για το ξερό βοηθητικό γήπεδο της Μοναχής Ελιάς με απευθείας ανάθεση  

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1.     1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
  2.     2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
  3.     3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
  4.     4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
  5.     5.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2011 που προβλέπει πίστωση 5.000,00 € στον ΚΑ 15-7131 για προμήθεια μηχανημάτων –λοιπός εξοπλισμός.
  6.     6.   Την υπ’ αρ. 710/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 2.460,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 15-7131 για  την προμήθεια ενός ζεύγους εστιών (γκολποστ) εξ αλουμινίου για το ξερό  βοηθητικό γήπεδο της Μοναχής Ελιάς
  7.     7.    Την υπ’ αρ. 80253/21-09-2011 εισήγηση του Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Χανίων.
  8.     8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Την διενέργεια προμήθειας ενός ζεύγους εστιών (γκολπόστ) για το ξερό βοηθητικό γήπεδο της Μοναχής Ελιάς, με απευθείας ανάθεση,  προϋπολογισμού 2.460,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

 Οι εστίες είναι διαστάσεων 7,33 μ. (μήκος),2,44 μ. (ύψος), όπως ακριβώς προβλέπονται, από τους κανονισμούς FIFA. UEFA και χρησιμοποιούνται στα γήπεδα όπου διεξάγονται επίσημοι αγώνες ποδοσφαίρου. Είναι κατασκευασμένες από ειδικό προφίλ αλουμινίου, οβάλ διατομής, χωρίς κολλήσεις, με διαμ. 120χ100 mm, σε άσπρο χρώμα, με ηλεκτροστατική βαφή, από διάφανο πολυεστερικό βερνίκι. Οι εστίες είναι διαιρούμενες, αποτελούμενες, η κάθε μία, από δύο κάθετα τμήματα (κάθετα δοκάρια) και ένα οριζόντιο, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους και ενοποιούνται με γωνίες από αλουμίνιο. Η κάθε εστία θα φέρει αντηρίδες, για την συγκράτηση των δικτύων. Στο πίσω μέρος της εστίας θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένο κανάλι, περιμετρικά, όπου θα είναι τοποθετημένα ειδικά γαντζάκια, για την συγκράτηση των δικτύων. Τέλος κάθε εστία θα στηρίζεται σε βάση, η οποία θα είναι πακτωμένη, στο έδαφος, με την δυνατότητα μετακίνησης της, με την προϋπόθεση ύπαρξης, νέας βάσης.

Όλα τα παραπάνω υλικά θα συνοδεύονται από εθνικά, ευρωπαϊκά ή άλλα πρότυπα αναγνωρισμένα από την χώρα μας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 με την ένδειξη προς  Γραφείο Προμηθειών, προσφορά για την προμήθεια ενός ζεύγους εστιών (γκολπόστ), έως την  28-09-2011