Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 19/07/2011 01:07

19/07/2011, Προκήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Μουρνιών του Δήμου Χανίων.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 Προκηρύσσει μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Μουρνιών του Δήμου Χανίων. Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται πέριξ του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Χανίων «Αγ. Γεώργιος», να είναι ακίνητο στεγασμένου εμβαδού τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (75,00 m2) το οποίο θα αποτελείται από μια (1) αίθουσα διδασκαλίας, μια (1) κουζίνα, δύο (2) τουαλέτες, ένα (1) βοηθητικό χώρο καθώς και επιπλέον αύλειο χώρο εμβαδού εκατό τετραγωνικών μέτρων (100 m2).

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δώδεκα (12) χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, καταθέτοντας προσφορές έως τις 10 Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη (λήξη επίδοσης προσφορών). Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29, Χανιά), υπόψη της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής. Η  Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής θα αποστείλει τις προσφορές στην αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας του ακινήτου η οποία έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αριθμ. 572/59235/11-07-2011 απόφαση Δημάρχου, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Στη συνέχεια θα οριστεί ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας στην οποία θα καλεστούν με αποδεικτικό να λάβουν μέρος μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.

Η αναλυτική διακήρυξη διατίθεται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29, Χανιά), τηλ.: 2821341760 ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

Αναλυτικά η προκήρυξη