Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011

19/09/2011, Προμήθεια υλικών για την συντήρηση, επισκευή και κατασκευή νέων ανιχνευτών κίνησης Φωτεινής Σηματοδότησης (Πρόγραμμα AGILE) με απευθείας ανάθεση.

19.09.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 10:09

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Θέμα: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση, επισκευή και κατασκευή νέων ανιχνευτών κίνησης Φωτεινής Σηματοδότησης (Πρόγραμμα AGILE) με απευθείας ανάθεση. 

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1.     1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 2.     2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
 3.     3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
 4.     4.   Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
 5.     5.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
 6.     6.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2011 που προβλέπει πίστωση 17.278,40 € στον ΚΑ 20-7134.001 για την κάλυψη της δαπάνης του προγράμματος AGILE .
 7.     7.   Την υπ’ αρ. 551/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 17.278,40 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 20-7134.001 για την κάλυψη της δαπάνης του προγράμματος AGILE
 8.     8.   Την υπ’ αρ. 78340/14-09-2011 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού Φωτεινής Σηματοδότησης Οδοσήμανσης Κυκλοφοριακών Θεμάτων του Δήμου Χανίων.
 9.     9.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και  μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  10.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Την διενέργεια προμήθειας υλικών για την συντήρηση, επισκευή και κατασκευή νέων ανιχνευτών κίνησης για την ορθή λειτουργία των Φωτεινών  Σηματοδοτών του Δήμου μας  (Πρόγραμμα AGILE) με απευθείας ανάθεση, συνολικού προϋπολογισμού 7.400 € σύμφωνα με τις κάτωθι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά συμβατά με τα πρότυπα κοινής αποδοχής, εγκεκριμένα από φορείς τυποποίησης π.χ. IEC,  ΕΛ.Ο.Τ. κ.τ.λ. και σύμφωνα με τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Τα απαιτούμενα υλικά παραδοτέα στις αποθήκες του Δήμου:

 Εύκαμπτος αγωγός λεπτοπολύκλωνος H07V-K (παλαιός τύπος NYAF) ΕΛΟΤ 563.3, (HD 21.3), ονομαστικής διαμέτρου αγωγού 1 mm2 .

 • Υπόγειο τηλεφωνικό καλώδιο με θωράκιση για εξωτερική χρήση, A-2Y(L)2Y 4Χ2Χ0,6, DIN VDE 816, ονομαστικού βάρους 98 kg/km περίπου. Θωράκιση από φύλλο αλουμινίου με επικάλυψη ΡΕ.
 • Πλαστικός σωλήνας βαρέως τύπου (τύπου condur) CE, απαλλαγμένο υλικό από επικίνδυνες ουσίες σύμφωνα με την οδηγία 2002/95/ΕΚ, μηχανικής αντοχής σε συμπίεση 1.250 – 2.000Ν, Φ20, IP 66, με τα κατάλληλα εξαρτήματα (κουτιά, γωνίες, συστολές, μούφες, τάπες, κουτιά διακλαδώσεως κ.α)
 • Αρμόστοκος ακρυλικός, λευκός, στεγανοποιήσεως, φύσιγγα 310ml.
 • Ρητίνη για συνένωση καλωδίου, σφραγιστικό. χαμηλής και μέσης τάσης εφαρμογές, VDE 0291, δύο συστατικών, εποξειδική μόνωση, 420g, συμβατή με στερεά και συνθετικά υλικά καλωδίων. 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α  20-7134.001

ΥΛΙΚΟ

Μονάδες

Εύκαμπτος αγωγός H07V-K (παλαιός τύπος NYAF) 1 mm2 ανα μέτρο μήκους.

4000

Τηλεφωνικό καλώδιο A-2Y(L)2Y 4Χ2Χ0,6 ανά μέτρο μήκους.

1500

Πλαστικός σωλήνας βαρέως τύπου ευθύγραμμο τμήμα ανά μέτρο μήκους

1200

Πλαστικός σωλήνας βαρέως τύπου σπιραλ ανά μέτρο μήκους

1500

Kαμπύλη του παραπάνω σωλήνα

200

Μούφα του παραπάνω σωλήνα

500

Ράκορ του παραπάνω σωλήνα

500

Κολάρο του παραπάνω σωλήνα

500

Κουτί διακλαδώσεως του παραπάνω σωλήνα.

500

Αρμοστοκός 310ml

600

Ρητίνη συνδεσεως 420g

200

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 7.400,00   € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

 

Τα εν λόγω υλικά θα χρησιμοποιηθούν στην περιοχή του Δήμου Χανίων. Οι εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα γίνουν από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου μας.

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, ΤΚ:73100, το αργότερο μέχρι 23 Σεπτεμβρίου  2011, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια  τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση, επισκευή και κατασκευή νέων ανιχνευτών κίνησης Φωτεινής Σηματοδότησης (Πρόγραμμα AGILE)

                                                       

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ