Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011

11/07/2011, Προμήθεια επιδαπέδιου ψύκτη - φίλτρου νερού με απευθείας ανάθεση

11.07.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 10:07

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1.     1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
 2.     2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
 3.     3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
 4.     4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
 5.     5.   τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2011 που προβλέπει πίστωση 1.2000,00€ στον ΚΑ 10-7135.002  για την προμήθεια επιδαπέδιου ψύκτη - φίλτρου νερού.
 6.     6.   Την υπ’ αρ.478/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00 του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 10-7135.002  για την παραπάνω προμήθεια.
 7.     7.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  8.Τις ανάγκες της Διοικητικής – Οικονομικής  Υπηρεσίας του  Δήμου Χανίων που  επιβάλλουν την

     ανωτέρω  δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

 Την διενέργεια προμήθειας επιδαπέδιου ψύκτη - φίλτρου νερού, προϋπολογισμού 1.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται παρακάτω.

 • Σύστημα καθαρισμού νερού.
 • Κύρια μέθοδο φιλτραρίσματος με αντίστροφη όσμωση. Με μεμβράνη που έχει πόρους 0.0001 micron.
 • Επιπλέον φιλτραρίσματα θα εκτιμηθούν.
 • Θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις, από τους αρμόδιους πιστοποιημένους οργανισμούς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και άριστη ποιότητα τους.
 • Χωρητικότητας 25 λίτρων
 • Επιδαπέδιας τοποθέτησης.
 • Ενδεικτικών διαστάσεων Ύψος: 1,40μ , πλάτους 0,35μ και Βάθους 35 cm.
 • Επιλογή ζεστού , κρύου και θερμοκρασίας δωματίου νερού χρήσης
 • 3ετή εγγύηση καλής λειτουργίας με δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος. 

 

Παραδοτέο και εγκατεστημένο στο Δημοτικό κατάστημα Χανίων.

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, ΤΚ:73100, το αργότερο μέχρι  15 Ιουλίου 2011, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια  τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια επιδαπέδιου ψύκτη –φίλτρου νερού.