Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 12/07/2011 11:07

12/07/2011, Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ατμών νατρίου, με απευθείας ανάθεση

                                                                 Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

   1.  Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

   2.  Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

   3.  Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

   4.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

   5.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2011 που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον Κ.Α. 20-7135.007  για την προμήθεια Φ/Σ Νατρίου.

   6.  Την υπ’ αρ 384/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00€ του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 20-7135.007 για την προμήθεια Φ/Σ Νατρίου.

   7.  Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

9.Τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας, του τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του  Δήμου Χανίων που     επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Τη διενέργεια προμήθειας φωτιστικών σωμάτων κατάλληλων για τοποθέτηση λαμπτήρων ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 250W, προϋπολογισμού 14.944,50€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τις διαστάσεις  και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται παρακάτω.

 

 • Φωτιστικό σώμα με όλα τα όργανα αφής και λειτουργίας κατάλληλο για τοποθέτηση σε βραχίονα, για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από - 20ο C έως +35ο C. Θα καλύπτει τις γενικές απαιτήσεις και τις δοκιμές του Ευρωπαϊκού προτύπου CE ΕΝ 60598 και θα διαθέτουν αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9000 του εργοστασίου κατασκευής. Με ενισχυμένη μόνωση με γείωση (Class I). Τα επιμέρους τμήματα του φωτιστικού είναι το κέλυφος, το συγκρότημα του λαμπτήρα και την ηλεκτρική μονάδα. Δυνατότητα αντικατάστασης οποιουδήποτε προστατευτικού τμήματος.    
 • Το κέλυφος θα είναι χυτό ή χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου ή από φύλλο αλουμινίου ή από συνδυασμό και των δύο. Οι εξωτερικές επιφάνειες θα είναι λείες και με κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία. Ο χώρος του λαμπτήρα θα είναι ξεχωριστός από τον χώρο της ηλεκτρικής μονάδας. Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ώστε να προστατεύεται ο χώρος της ηλεκτρονικής μονάδας από την υψηλή θερμοκρασία του λαμπτήρα.
 • Βάση του Φ.Σ. θα φέρει υποδοχή και ανοξείδωτο μηχανισμό σύσφιξη με βραχίονα ιστού. (ενδεικτικά αναφέρονται: γαλβανισμένη σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 60 mm που θα φέρει 2 ανοξείδωτες βίδες για την στήριξη της ).
 • Ο χώρος της ηλεκτρικής μονάδας θα έχει προστασία στεγανότητας ΙΡ 43 τουλάχιστον. Να προσκομιστούν πιστοποιητικά στεγανότητας από πιστοποιημένους Ελληνικούς φορείς.
 • Η ηλεκτρική μονάδα με εσωτερικό ηλεκτρονικό εκκινητή, θα φέρει στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή για την διόρθωση του συνημίτονου, ασφαλειοθήκη.
 • To στραγγαλιστικό πηνίο κατάλληλο για τον λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 250W (230V, 50 Ηz) με αποδεκτή απώλεια ισχύος της τάξεως του 10% της ονομαστικής, κατασκευασμένος σύμφωνα με το VDE 712 ή παρεμφερώς και να φέρει σήμα εγκρίσεως αυτών.
 • Ο πυκνωτής 16 mF θα επιτυγχάνει συντελεστή ισχύος 0,85 κατασκευασμένος σύμφωνα με το VDE 0560 ή παρεμφερώς και να φέρει σήμα εγκρίσεως αυτών.
 • Πλήρη ηλεκτρολογική συνδεσμολογία με πολύκλωνο εύκαμπτο καλώδιο τουλάχιστον 1,5 mm2 θερμικής αντοχής από - 60ο C έως +200ο C. Θα εξασφαλίζεται στο φωτιστικό ηλεκτρική προστασία κλάσης 11 κατά VDE 710 ή παρεμφερώς. Θα υπάρχει κλέμμα σύνδεσης σταθερά προσαρμοσμένη μέσα στο κέλυφος, με δυνατότητα σύνδεσης μέγιστου καλωδίου 2,5 mm2. 
 • Ασφαλειοθήκη με ασφάλεια 6Α, κατάλληλη για το στραγγαλιστικό πηνίο και τον λαμπτήρα.
 • Το καλώδιο παροχής που εισέρχεται στο φωτιστικό σώμα πρέπει να συγκρατείται με σφικτήρα (περιλαίμιο) ώστε να μην καταπονείται ο ακροδέκτης των φωτιστικών και να μην υπάρχει κίνδυνος χαλάρωσης της σύσφιγξης του παροχετευτικού καλωδίου σε περίπτωση που τεντώνεται το καλώδιο.
 • Ο χώρος του λαμπτήρα θα έχει προστασία ΙΡ 55 τουλάχιστον. Να προσκομιστούν πιστοποιητικά στεγανότητας από πιστοποιημένους Ελληνικούς φορείς.  Εντός του χώρου θα υπάρχουν ολόσωμα κάτοπτρα ή κάτοπτρο με δυνατότητα ρύθμισης της εκπεμπόμενης φωτεινής δέσμης. Το κάτοπτρο θα είναι από ανοξείδωτο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας 99,80%, βαμμένο και σκληρυμένο με χημική επεξεργασία.
 • Θα υπάρχει ειδική θήκη επί της οποίας τοποθετείται η λυχνιολαβή Ε40, κατασκευασμένη από πορσελάνη ενός ή δύο τμημάτων.
 • Η ανάρτηση της λυχνιολαβής θα παρουσιάζει ικανοποιητική αντοχή και θα εκτιμηθεί η δυνατότητα ρυθμίσεως της, εκτός και αν παρέχεται τέτοια δυνατότητα στο φωτιστικό από τα κάτοπτρα. Θα πρέπει να διαθέτει ελατήριο κάτω από το έλασμα της φάσης και άγκιστρο (φρένο) στο σπείρωμα του ουδετέρου.
 • Το διαφανές κάλυμμα θα είναι επίπεδο FLAT-GLASS από ειδικό ύαλο αντοχής ή από άλλο συνθετικό υλικό ανθετικό σε υψηλές θερμοκρασίες και μηχανικές καταπονήσεις, αντιστατικά φορτισμένο για την απώθηση σκόνης και θα διαθέτει ικανοποιητική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Επίσης η αντικατάσταση του καλύμματος θα γίνεται απλά και εύκολα. Το παρέμβυσμα μεταξύ διαφανούς καλύμματος και του Φ.Σ. θα είναι από υλικό αντοχής στην θερμοκρασία και στην διάβρωση και θα είναι σταθερά προσαρμοσμένο και συγκολλημένο.  
 • Η σταθερή προσαρμογή του όλων των λυόμενων μερών στο χώρο των οργάνων και των λαμπτήρων αποτελεί την βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της στεγανότητας.
 • Εγγύηση καλής λειτουργίας με δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος. 

 

Προϋπολογισμός:  Ποσότητα 243 τεμάχια Χ 50,00€ = 12.150,00€ Χ ΦΠΑ 23%=14.944,50€

 

Απαίτηση του Τμήματος είναι  να προσκομιστεί δείγμα του προϊόντος μαζί με την προσφορά.

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ.73100, το αργότερο μέχρι 18 Ιουλίου 2011 και μεχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια  τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια: φωτιστικών σωμάτων ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 250W.