Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 29/09/2011 09:09

29/09/2011, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ FAX ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    5.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2011 που προβλέπει πίστωση 10.000,00 € στον ΚΑ 10-7134.019 για την Προμήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ.

    6.   Την υπ’ αρ. 509/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 10-7134.019 για την Προμήθεια περιφερειακών συσκευών fax.

    7.   Την υπ’ αρ. 78173/15-09-2011 εισήγηση του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών και τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

    8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια προμήθειας τριών (3) συσκευών fax βαρέως τύπου για τις ανάγκες κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (Πρωτόκολλο, Δημοτολόγιο και Οικονομική Υπηρεσία), προϋπολογισμού 1.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν:

 

Τεχνολογία  Laser

Χωρητικότητα χαρτιού 250 σελίδες 80gsm

Ταχύτητα Modem 33.6kbps

Τροφοδοσία Χαρτιού  Face up

Εκτύπωση σελίδων ανά λεπτό >15 σελίδες

Μηνιαίως κύκλος 2,000 σελίδες

Αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού 50 σελίδες 80gsm

Μέγιστη Ανάλυση 600 x 600dpi

Αυτόματη επανάληψη ΝΑΙ

Αναμονή κλήσης ΝΑΙ

Προώθησε FAX ΝΑΙ

Δυνατότητα χρήσης ως εκτυπωτής ΝΑΙ

Συμβατό με δίκτυο Syzefxis ΝΑΙ

Συνδεσιμότητα PSTN line, Tel connection, USB 2.0 Full speed

Watt Power save <15W

Watt αναμονή <20W

Watt λειτουργία <350W

Χωρητικότητα Toner >3500σελίδες

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2011 και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια συσκευών Fax».