Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011

15/07/2011, Προμήθεια τροχήλατου χορτοκοπτικού – κοπτικού μηχανήματος για τις ανάγκες του τμήματος Πράσινου και Περιβάλλοντος, με απευθείας ανάθεση.

15.07.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 10:07

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Έχοντας υπόψη:

  1.     1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
  2.     2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
  3.     3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
  4.     4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
  5.     5.   Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2011, που προβλέπει πίστωση 7.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 35-7131.001 για «Προμήθεια μηχανημάτων εργασιών πρασίνου»
  6.     6.   Την υπ΄αριθμ. 506/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει πίστωση 7.000,00€ για την παραπάνω δαπάνη.
  7.     7.   Την υπ’ αριθμ. 60922/14-07-2011 Εισήγηση του Τμήματος Πράσινου και Περιβάλλοντος.
  8.     8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  9.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας τροχήλατου χορτοκοπτικού – κοπτικού μηχανήματος για τις ανάγκες του τμήματος Πράσινου και Περιβάλλοντος του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 1.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. Συγκεκριμένα, το τμήμα Πράσινου και Περιβάλλοντος, χρειάζεται ένα αυτοκινούμενο τροχήλατο χορτοκοπτικό – κοπτικό μηχάνημα για τον καθαρισμό δημοτικών χώρων από ζιζάνια και χόρτα, σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές :

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Το μηχάνημα πρέπει να είναι πρόσφατης, όχι πέραν του έτους κατασκευής και να είναι κατάλληλο για την κοπή ψηλών χόρτων.

Το μηχάνημα πρέπει να είναι αυτοκινούμενο, με μεγάλες ρόδες (περίπου 16΄΄), τετράχρονο, βενζινοκίνητο, να φέρει κεφαλή με μεσινέζα, να συνοδεύεται από μαχαίρι – λάμα  με τον αντίστοιχο προφυλακτήρα και να έχει τα εξής τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

Κυβισμός (περίπου)

:

160 cc

Ισχύς (περίπου)

:

3 KW

Πλάτος κοπής με μεσινέζα (περίπου)

:

60 cm

Πλάτος κοπής με μαχαίρι – λάμα (περίπου)

:

53 cm

 

Το μηχάνημα πρέπει και να έχει ακόμη φρένο στο μαχαίρι – λάμα  και πιστοποίηση CE.

 

Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους για το παραπάνω μηχάνημα.  


 Κατάθεση προσφορών έως και την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω :«Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για προμήθεια τροχήλατου χορτοκοπτικού – κοπτικού μηχανήματος για τις ανάγκες του τμήματος Πράσινου και Περιβάλλοντος, με απευθείας ανάθεση»

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει