Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 18/07/2011 01:07

18/07/2011, Προκηρύξη δημοπρασίας για την ενοικίαση επτά (7) χημικών τουαλετών

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 Προκηρύσσει μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την ενοικίαση επτά (7) χημικών τουαλετών από τις οποίες τρεις (3) για τις Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν στην περιφέρεια του Δήμου Χανίων καθ’ όλη την διάρκεια ενός έτους και τέσσερις (4) - εκ των οποίων οι δύο θα είναι για άτομα με ειδικές ανάγκες - για τις παραλίες του Δήμου Χανίων για τους θερινούς μήνες και το Σεπτέμβριο με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται έως τις 9 Αυγούστου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα από 12:00  έως 12:30 μ.μ.  (λήξη επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29, ενώπιον της αρμόδιας Εκτιμητικής Επιτροπής εκποιούμενων  ακινήτων κ.λ.π.,- που όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 18/2011 απόφασή του και ο Δήμαρχος Χανίων με την υπ’ αριθ. 235/2011 απόφαση του - η οποία εντός προθεσμίας 10 ημερών θα εισηγηθεί δια Τεχνικής Έκθεσης προς την επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων χημικών τουαλετών, της πληρότητας των προσφορών με τους όρους της διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Δεκτοί είναι όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

H αναλυτική διακήρυξη διατίθεται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29, Χανιά), τηλ.: 2821341760 ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Τεχνικές προδιαγραφές