Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011

01/11/2011, Διενέργεια εργασίας «Ψεκασμοί σε πεύκα που εκφύονται σε χώρους του Δήμου Χανίων» με απευθείας ανάθεση.

01.11.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 02:11

     Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
    3.   Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.
    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
    5.   τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2011 που προβλέπει πίστωση 24.000,00€ στον ΚΑ 35-7332.010  για την «Φυτοπροστασία».
    6.   Την υπ’ αρ.796/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 19.000,00 του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 35-7332.010  για την δαπάνη του ψεκασμού των πεύκων.
    7.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  8.Τις ανάγκες του τμημ. Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων που   επιβάλλει   την παραπάνω εργασία για την καταπολέμηση του εντόμου Thaumetopaea pityocampa.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

        Τη διενέργεια εργασίας «Ψεκασμοί σε πεύκα που εκφύονται σε χώρους του Δήμου Χανίων», προϋπολογισμού 16.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται παρακάτω:

Οι εργασίες ψεκασμού των πεύκων για την καταπολέμηση του εντόμου Thaumetopaea pityocampa, είναι αναγκαίες διότι  στο στάδιο της προνύμφης προσβάλλει τις βελόνες του πεύκου.

Το έντομο παρουσιάζει δραστηριότητα κατά την κρύα περίοδο του έτους, ενώ τους θερμούς μήνες διαχειμάζει μέσα στο έδαφος με τη μορφή pupa. Εκτός από την προσβολή των πευκοβελόνων που  δημιουργεί στα δέντρα η προνύμφη του, που είναι φυλλοφάγος ,η επαφή της  με τον άνθρωπο ,δημιουργεί ερεθισμούς ,κνησμό , αλλεργίες, αναπνευστικά προβλήματα κλπ και ιδιαίτερα στα  παιδιά. Ο ψεκασμός θα γίνει με το βιολογικό σκεύασμα Bacillus thuringiesis. Ο ψεκασμός θα πραγματοποιηθεί περίπου αρχές Νοεμβρίου, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν και τα ευρήματα των δειγματοληψιών. Θα ψεκαστούν ανά δημοτική ενότητα οι παρακάτω περιοχές :

Δημοτική ενότητα Ν Κυδωνίας: Στο άλσος των Αγίων Αποστόλων (μικρά και μεγάλα πεύκα),στο Νηπιαγωγείο Σταλού τα πεύκα της αυλής.

Δημοτική ενότητα Χανίων: Στο άλσος Αγίου Ματθαίου και γύρω δρόμοι, Ιερατική σχολή, Τάφοι Βενιζέλων, άλσος Προφήτη Ηλία, Πολυκλαδικό σχολείο αύλειος χώρος και το άλσος που το περιβάλλει , Σόδυ οι στροφές του δρόμου, αλσύλλιο Δημοτικών  σφαγείων, 7 Γυμνάσιο και 9&10 Δημοτικό σχολείο, οδός Ακρωτηρίου, η περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο Μόντε Βάρδια .

Δημοτική ενότητα Ακρωτηρίου: Δίπλα στο Γυμνάσιο Κουνουπιδιανών, δρόμος Κουνουπιδιανών προς Πιθάρι (προς Δημαρχείο), Παζινός – δρόμος προς το χωριό (σχολείο),Μαράθι-Λουτράκι,Στέρνες (πίσω από το σχολείο) στον δρόμο προς Περβολίτσα,Μουζουράς (σχολείο),δρόμος προς ΑγΤριάδα, σούπερ μάρκετ Νέα Αγορά, δρόμος Κουνουπιδιανών προς Αγ Ονούφριος, Αγ Ονούφριος, Στέρνες (μεγάλο δάσος εκτός του χωριού),Τερσανάς , Χωραφάκια –εκκλησία Αγ Νικολάου, σχολείο Αρώνι , πλατεία Καθιανών , Καμπάνι –πλατεία –πολιτιστικός σύλλογος, Πλακούρες –διάσπαρτα πεύκα σε όλο το χωριό δρόμος προς αεροδρόμιο, Χορδάκι, δρόμος Κουνουπιδιανών Καλαθά –Χωραφάκια (πολλά πεύκα σε όλη τη διαδρομή), Καμπάνι-περιοχή Εφτάστομη-πολλά πεύκα, Καμπάνι –περιοχή Φρασκί –πολλά πεύκα σε κατοικήσιμη περιοχή ,Καμπάνι –περιοχή απέναντι από το κόμβο του Σκοπευτηρίου-πολλά πεύκα σε σπίτια και στο δρόμο, Καμπάνι-περιοχή στη βορεινή πλευρά του πολιτιστικού συλλόγου-πολλά πεύκα σε κατοικήσιμη περιοχή   Δημοτικό σχολείο Αρωνίου, άλσος Αρωνίου, Στέρνες . Δημοτική ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου : παιδικός σταθμός Νεροκούρου Άγιοι Σαράντα , Δημοτικό σχολείο Νεροκούρου και μουσείο σχολικής ζωής.

Η εργασία του ψεκασμού θα πραγματοποιείτε μετά από συνεννόηση με το τμήμα Πρασίνου και Περιβάλλοντος του Δήμου Χανίων, θα τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας που ορίζει η νομοθεσία καθώς και θα γίνει χρήση βακίλου με προσθήκη ζάχαρης 2%. Το πρόγραμμα ψεκασμού θα γνωστοποιείτε  στο Τμήμα Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Τα δέντρα έχουν μεγάλο ύψος  και χρειάζεται πιεστικό με υψηλή πίεση περίπου 20 atm και άνω, ώστε να στέλνετε το ψεκαστικό παρασκεύασμα στην κόμη του δέντρου και να το λούζει πολύ καλά. Συμπληρωματικά και όπου χρειαστεί σε σχολεία ή σε πάρκα θα γίνει κόψιμο και κάψιμο της φωλιάς των εντόμων.

Υπολογίζομε ότι το κόστος συνολικά των ψεκασμών καθώς και  η μηχανική αντιμετώπιση όπου χρειαστεί ,για την προστασία των πεύκων μαζί με το ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των δέκα έξι χιλιάδων ευρώ 16.000,00 € .

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, ΤΚ:73100, το αργότερο μέχρι  04 Νοεμβρίου 2011, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια  τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την εργασία «Ψεκασμοί σε πεύκα που εκφύονται σε χώρους του Δήμου Χανίων»