Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 17/05/2011 12:05

17/05/2011, Προκηρύξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Ναυαγοσωστική προστασία- κάλυψη παραλιών Δήμου Χανίων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                          

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ.: Μαρκουλάκη Κων/να

Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, 73135

Τηλ: 28213 41760 / Fax: 28210 93300

Χανιά 17-05-2011

Αριθμός Πρωτ.: 32999

Α.Δ.Α. 4ΑΘΓΩΗ5-ΩΤ

 


Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς δια συμπληρώσεως συνοπτικού τιμολογίου εκ μέρους του μειοδότη συνταχθέντος από τον εργοδότη (παράγραφος 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 28/80), για την ανάδειξη, κατόπιν αξιολογήσεως της χαμηλότερης προσφοράς που τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές (παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Π.Δ. 28/80), αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ναυαγοσωστική προστασία- κάλυψη παραλιών Δήμου Χανίων» προϋπολογισμού 170.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Χανίων.

Το έργο χρηματοδοτείται από το τους ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων.

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών για 2011: €170.000,00

Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2011: €170.000,00      

Η δημοπράτηση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

  1. Του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει,
  2. Του N. 3463/2006  « Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
  3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  4. Του αρθρ.20 του ΠΔ 60/2007

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 26 του μηνός Μαΐου του έτους 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, ενώπιον της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, ενώσεις εργοληπτών και συνεταιρισμοί, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα άμεσα σχετιζόμενη με το αντικείμενο του έργου της παρούσας διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και την υποβολή οικονομικής προσφοράς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται στο ποσοστό 3% της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, ήτοι στο ποσό των πέντε  χιλιάδων εκατό ευρώ   (5.100,00 €).

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να ενημερωθούν πάνω σ’ όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία, του τρόπου κτήσης τους, και να παραλάβουν σειρά εντύπων τευχών για τη σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς τους, όλες τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και την προηγούμενη του Διαγωνισμού, και κατά τις ώρες 08.00 μέχρι 14.00 στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Γραφείο Προμηθειών, τηλέφωνο 2821341760, fax 2821393300.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ