Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011

15/12/2011, Προμήθεια δύο μηχανών καταμέτρησης χαρτονομισμάτων, με απευθείας ανάθεση.

15.12.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 02:12

Έχοντας υπόψη:

 

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
    5.   Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2011, που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 10-7135.002  για «Λοιπό εξοπλισμό». 
    6.   Την υπ΄αριθμ. 817/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει πίστωση 7.000,00€ για την παραπάνω δαπάνη
    7.   Την υπ’ αριθμ. 101360/05-12-2011 Εισήγηση του Ταμείου.
    8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 
    9.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

        Τη διενέργεια προμήθειας δύο μηχανών καταμέτρησης χαρτονομισμάτων, προϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. Οι μηχανές, που θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις ανάγκες των ταμείων, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Προμήθεια δύο μηχανών καταμέτρησης χαρτονομισμάτων, με απευθείας ανάθεση».

 

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

Α. ΣΚΟΠΟΣ

 

Σκοπός των παρόντων τεχνικών προδιαγραφών είναι να καθορίσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν στην «Προμήθεια δύο (2) μηχανών καταμέτρησης χαρτονομισμάτων» που θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα Δημοτικού Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων.

 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 

Τα μηχανήματα πρέπει να είναι όμοια, πρόσφατης, όχι πέραν του τρέχοντος έτους κατασκευής, να είναι σχεδιασμένα για βαριά χρήση, να μην απαιτούν συχνό καθάρισμα και να έχουν τουλάχιστον τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

  1. Να είναι πιστοποιημένα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τον έλεγχο της πλαστότητας των ευρώ.
  2. Να διαθέτουν 2 εξόδους χαρτονομισμάτων (1+ Reject).
  3. Να έχουν δυνατότητα καταμέτρησης και μικτών αξιών.
  4. Να έχουν πορτάκι ασφαλείας κατά την καταμέτρηση των χαρτονομισμάτων.
  5. Να φέρουν σήμανση CE.

 

 

Γ. ΕΓΓΥΗΣΗ 

 

Ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας για κάθε μηχάνημα καταμέτρησης χαρτονομισμάτων, τουλάχιστον δύο (2) ετών.