Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 28/07/2011 12:07

28/07/2011, Προμήθεια Σιδηροιστών Φωτεινής Σηματοδότησης, με απευθείας ανάθεση

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
  2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
  3. Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
  4. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
  5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2011 που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον Κ.Α. 20-6662.018  για την προμήθεια Σιδηροιστών Φωτεινής Σηματοδότησης.
  6. Την υπ’ αρ 382/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00€ του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 20-6662.018 για την προμήθεια Σιδηροιστών Φωτεινής Σηματοδότησης.
  7. Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
  8. Τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας, του τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του  Δήμου Χανίων που     επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια προμήθειας Σιδηροιστών Φωτεινής Σηματοδότησης, προϋπολογισμού 14.821,50€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τις διαστάσεις  και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη που ακολουθεί.

 

Προμήθεια Σιδηροιστών Φωτεινής Σηματοδότησης, με απευθείας ανάθεση