Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 07/06/2011 11:06

07/06/2011, Προμήθεια λαμπτήρων οικονομίας τύπου SL 20 με απευθείας ανάθεση

                                                                 Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1.     1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
 2.     2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
 3.     3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
 4.     4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
 5.     5.   τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2011 που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον ΚΑ 20-6662.005  για την λαμπτήρων οικονομίας τύπου SL 20
 6.     6.   Την υπ’ αρ.280/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 20-6662.005  για την Προμήθεια λαμπτήρων οικονομίας τύπου SL 20
 7.     7.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  9.Τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας, του τμ.Ηλεκτροφωτισμού του  Δήμου Χανίων που  επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

        Τη διενέργεια προμήθειας λαμπτήρων οικονομίας τύπου SL 20, προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τις διαστάσεις  και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται παρακάτω.

 

 • Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας, επαγγελματικής εφαρμογής.
 • Κάλυκας από επινικελωμένο ορείχαλκο Ε27.
 • Χρόνος ζωής τουλάχιστον 8.000 ώρες.
 • Κατανάλωση 20W που αντιστοιχεί σε απόδοση  συμβατικού λαμπτήρα 100W.
 • Ενεργειακής Κλάσης Α.
 • Τάση λειτουργίας 230-240V.
 • Γυάλινο πρισματικό κάλυμμα.
 • Περιγραφή απόχρωσης: ψυχρό φως ημέρας.
 • Ενδεικτικού μήκους 153mm, ενδεικτικού πλάτους 50mm.
 • Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος – 20oC εως 55oC
 • Θερμοκρασία χρώματος: ενδεικτική τιμή 6500 Κ.
 • Φωτεινής ροής τουλάχιστον 1150 lm.
 • Διατήρηση φωτεινής ροής μετά από 2000 ώρες τουλάχιστον 80%.
 • Εγγύηση καλής λειτουργίας με δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος. 

 

Προϋπολογισμός:  Ποσότητα 2680 τεμάχια Χ 4,55 € = 12.194.00 € Χ ΦΠΑ 23%= 14.998,62 €

 

Απαίτηση του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού: Να προσκομιστεί δείγμα του προϊόντος μαζί με την προσφορά.

 

                

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, ΤΚ:73100, το αργότερο μέχρι  14 Ιουνίου 2011, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια  τα στοιχειά του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια: λαμπτήρων οικονομίας τύπου SL 20.