Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 25/11/2011 12:11

25/11/2011, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια υλικών για το έργο Συντήρηση Ξύλινων κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

  ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                           Χανιά        25 /11/2011

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                              Αρ. Πρωτ.   98832

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 73 135,

Τηλ: 28213 41760  ,Fax: 28213-41763

www.chania.gr , email: dimos@chania.gr

 

                                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

             Έχοντας υπόψη  την με αρ.πρωτ. 85382/24-11-2011 Απόφαση Αντιδημάρχου  που κηρύσσει άγονο τον πρόχειρο διαγωνισμό «Προμήθεια υλικών για το έργο Συντήρηση Ξύλινων κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους» διότι δεν κατατέθηκαν προσφορές,

ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει

την απευθείας ανάθεση της προμήθειας των υλικών  χωρίς αλλαγή των όρων της προκήρυξης.

      Τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την οικονομική προσφορά είναι αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 7 του διαγωνισμού (93466/08-11-2011).

       Η προμήθεια θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία. Ο κάθε προμηθευτής δεν  είναι υποχρεωτικό  να συμμετέχει σ’ όλες τις κατηγορίες όμως, είναι υποχρεωτικό  να υποβάλλει προσφορά για όλα τα είδη της κατηγορίας που συμμετέχει.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέσα σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη « προς γραφείο προμηθειών προσφορά για Προμήθεια υλικών για το έργο Συντήρηση Ξύλινων κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους» έως την Παρασκευή 02-12-2011.

 Πληροφορίες και παραλαβή της διακήρυξης στο site του δήμου www.chania.gr καθώς και στο τηλ. 2821341760.

Αρχεία

  1. Απόφαση Αντιδημάρχου
  2. Τεχνικές προδιαγραφές
  3. Εντυπο προσφοράς
  4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
  5. Αναλυτικά η προκήρυξη