Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2015

19/6/2015, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΑ» ΧΑΝΙΩΝ

19.06.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:06

Ο Δήμαρχος Χανίων

Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις του ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006

 3. Το άρθρ. 21 του ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

 4. Την με αριθμό 460/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της παιδικής κατασκήνωσης στην περιοχή Καλαθά Χανίων.

 5. Την Δ22/οικ.19769/606/ 7-5-2015 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 784Β/5-5-2015 ) περί Ανάθεσης Οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους

 6. Την Δ22 / 24570/734/ 2 – 6 -2015 εγκύκλιος του Υπουργείου εργασίας περί Αποστολής προγραμματισμού λειτουργίας κατασκηνώσεων έτους 2015

 7. Την Δ9/24154/6609/29-5-2015 ΚΥΑ περί Κατανομής προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους

 8. Το γεγονός οτι ο Δήμος Χανίων προγραμματίζει τη λειτουργία της Παιδικής Κατασκήνωσης Καλαθά για το θέρος 2015 σε τέσσερεις περιόδους , ως εξής :

Κατασκηνωτική

περίοδος

Κατηγορία

ωφελούμενων

Χρονικό προσδιορισμός ανά περίοδο

Χρονική διάρκεια

ανά περίοδο

Α

παιδιά

10 – 19/7/2015

10 ημέρες

Β

παιδιά

21 – 30/7/2015

10 ημέρες

Γ

ΑμεΑ

13 – 22 /8/2015

10 ημέρες

Δ

Ηλικιωμένοι

25 /8 –

3 /9/2015

10 ημέρες

Επιπλέον, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εφόσον η δυναμική των αιτήσεων είναι τέτοια, δύναται να υλοποιηθεί επιπλέον κατασκηνωτική περίοδος παιδιών , δυνατότητα που μένει να επιβεβαιωθεί εντός των προσεχών ημερών :

Κατασκηνωτική

περίοδος

Κατηγορία

ωφελούμενων

Χρονικό προσδιορισμός ανά περίοδο

Χρονική διάρκεια

ανά περίοδο

Ε

παιδιά

1/8/2015 – 10/8/2015

10 ημέρες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού ΣΑΡΆΝΤΑ (40) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για την «Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά» με διάρκεια απασχόλησης έως δύο μήνες για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα . 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών

 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Όπως αυτά αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα και στα άρθρα 8 & 9 της Δ22/οικ.17464/550/ 24-4-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 784/Β/5-5-2015)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα και 206 του Ν.3584/2007 ότι είναι αληθινά τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση(δίνεται απο την υπηρεσία )

3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και της άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

4. Βεβαιώσεις κατασκηνωτικής εμπειρίας (όπου απαιτείται)

(στις περιπτώσεις εμπειρίας στο Δήμο Χανίων δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Χανίων, (στη διεύθυνση Κριάρη 40, Μέγαρο Πάνθεον, Χανιά, 1ος όροφος, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2821341670-671-674), από 22/6/2015 έως και 26/6/2015 από 8.30 π.μ. Εως 2.30 μ.μ

Η παρούσα ανακοίνωση και η αίτηση είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr)

(Σημείωση : Το προσωπικό της κατασκήνωσης εν γένει παραμένει 24 ώρες το 24ωρο μέσα στην κατασκήνωση όλες τις ημέρες των κατασκηνωτικών περιόδων .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ