Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2017

21/6/2017, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

21.06.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:06

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ.22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη διοίκηση- Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50ΕΚ», το οποίο συμπλήρωσε την παρ.20α του άρθρου 9 του Ν.4057/2012, η οποία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 41, παρ. 1α του Ν.4325/2015, σύμφωνα με τις οποίες δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280) για την πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

 3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994.

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α /28-6-2007) σε συνδυασμό με την περίπτωση (ιε) της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.

 5. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006.

 6. Την υπ’αρ.389/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων αναφορικά στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας και κλάδου ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, για την κάλυψη των κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Δημοτικών Βιβλιοθηκών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

 7. Την υπ’αρ.Πρωτ.27259/2017 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2017 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού.

 8. Την υπ’αρ. Πρωτ.27402/14-6-2017 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που αφορά στον έλεγχο νομιμότητας της υπ’αρ. 389/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων.

 9. Τις κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Βιβλιοθηκών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη δύο (2) ατόμων κλάδου και ειδικότητας ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη των κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Δημοτικών Βιβλιοθηκών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες.

2.Να έχουν ηλικία από 18 ετών.

3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

4.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν:

Πτυχίο ή Δίπλωμα Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 2. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών (όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου).

 3. Βιογραφικό σημείωμα.

 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται με αφετηρία την τελευταία ημέρα της απασχόλησης για την οποία πρόκειται να προσληφθεί, δεν έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14 , παρ.1 του Ν. 2190/1994. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν υπόκειται στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ.164/2004, όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη για την κάλυψη ιδίων ή παρεμφερών αναγκών (όρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες (άρθρο 6).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από 23-6-2017 έως 29-6-2017 :

α) ταχυδρομικώς β) αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και ώρες από 8.30 έως 14.30, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (05) ημερολογιακές ημέρες, αρχής γενομένης από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στο Δημοτικό Κατάστημα.

 

Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο Δημοτικό κατάστημα (Πίνακας Ανακοινώσεων) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2ΜΗΝΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΑ

702ΠΩΗ5-604