Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2017

23/6/2017, Πίνακες Αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2017 για τα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου Χανίων (ορθή επανάληψη)

23.06.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 03:06

 

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας

 

Επισημαίνεται ότι κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκησης ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους, ήτοι από 27/06/2017 έως και 6/07/2017.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e– παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr ), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο."