Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2017

22/11/2017, Προσωρινός Πίνακας Σειράς Προτεραιότητας πρόσληψης πέντε 5 θέσεων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σ.ο.χ. με των Π.Α.Γ.Ο.

22.11.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 11:11

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών την επομένη της ανάρτησης των πινάκων ήτοι από Πέμπτη 23/11/2017 έως και Σάββατο 2/12/2017, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από,δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ.73100, Χανιά, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στην περίπτωση αποστολής των ενστάσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των ενστάσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Π.Α.Γ.Ο.