Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2017

3/8/2017, Πίνακες κατάταξης και επιλογής, ΣΟΧ 2/2017 για την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Παιδαγωγού

03.08.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:08

Αναρτήθηκαν σήμερα 3/08/2017 στον πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων οι πίνακες κατάταξης και επιλογής, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με την υπ.αρ. ΣΟΧ 2/2017 με αρ. πρωτ. 27016/24-05-2017 ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Παιδαγωγού (Ειδικευμένο στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση).  

Σύμφωνα με το τέταρτο κεφαλαίο της ανωτέρω ανακοίνωσης: "Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή από 4/08/2017 έως και  Δευτέρα 14/08/2017 (επόμενη εργάσιμη ημέρα)".  Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο Δήμο Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100 Χανιά.

Αποτελέσματα